Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przedsiębiorcy szczęśliwi w Unii

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez KPMG, 90% ankietowanych przedsiębiorstw pozytywnie ocenia wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Andrzej Koliński, senior partner w KPMG stwierdził, że większość respondentów "bardzo dobrze ocenia zmiany, jakie wiążą się dla ich działalności biznesowej po naszym wstąpieniu do UE. Również podobny odsetek ocenia wpływ integracji jako bardzo ważny" (cytat za PAP).

Najważniejsze korzyści, według ankietowanych przez KPMG przedsiębiorców, to ogólna poprawa koniunktury, związana z rozszerzeniem rynku, ułatwienia w obrocie towarowym, zwiększające się zainteresowanie międzynarodowego biznesu naszym krajem i oczekiwany wzrost zamożności społeczeństwa.

Negatywne strony integracji europejskiej to wysokie koszty wdrażania nowych norm unijnych, postępująca komplikacja systemu podatkowego, wzrost wymogów w dziedzinie sprawozdawczości.

Respondenci wymieniali również główne korzyści podatkowe: zniesienie ceł na import w Unii, korzystniejsze przepisy dotyczące podatku VAT, uproszczenia w fakturowaniu, nie wspominali natomiast o korzyściach płynących z możliwości stosowania podatkowych dyrektyw unijnych.

Ankietowani podatnicy oczekują w najbliższych miesiącach przede wszystkim nowelizacji przepisów VAT, wprowadzenie wiążącej interpretacji, wprowadzenie umów z urzędami skarbowymi, dotyczących poziomu cen transferowych i obniżenie stawek podatkowych.