Gemius dzieli internautów

Najliczniej reprezentowani są Laicy - 28,5% oraz Pragmatycy - 24,1%. Najrzadziej w polskim internecie można natomiast spotkać Maniaków komputerowych, których jest jedynie 3,7%. Jednak analizując aktywność poszczególnych segmentów użytkowników w sieci mierzoną np. liczbą wykonanych odsłon, czy czasem spędzonym w internecie, proporcje ulegają zmianie. Maniacy komputerowi, mimo że najmniej liczni, są najbardziej aktywni. Tymczasem Laicy, stanowiący ponad 1/4 ogółu użytkowników, generują nieznaczny ruch w polskim internecie.

Gemius dzieli internautów
Odkrywcy

- Dla 84,7% internet to zabawy i rozrywki, a 95,2% śledzi bieżące wydarzenia

- Najbardziej aktywni, z najdłuższym stażem

- Używają internetu zarówno w pracy, jak i po godzinach

- W internecie komunikują się, bawią oraz szukają informacji politycznych, gospodarczych

- Świadomi użytkownicy sieci

Omawiane segmenty można równie skutecznie analizować w kontekście cech demograficznych. Największy udział mężczyzn odnotowano w segmencie Maniaków komputerowych - stanowili oni aż 86,2%. Z kolei najbardziej zdominowanym segmentem przez kobiety są Laicy, które stanowią 65,1% tej grupy. Jest to wysoki wynik, biorąc pod uwagę fakt, iż w polskim internecie ciągle utrzymuje się przewaga mężczyzn. Wbrew stereotypowym oczekiwaniom natomiast w segmencie Gaduły występuje niemal równowaga obu płci - kobiety stanowią 51,3% a mężczyźni 48,7%. W pozostałych grupach
Gaduły

- 98,3% respondentów z tej grupy używa komunikatorów internetowych

- Aktywni internauci, o stażu w internecie od 1 roku do 5 lat

- Korzystają z internetu także w szkole/na uczelni oraz u rodziny/znajomych

- Średnio zaawansowani informatycznie

przeważają mężczyźni, osiągając udział od 60,9 proc. do 68,0 proc.

Interesująca jest charakterystyka użytkowników ze względu na wiek. Grupą wyraźnie zdominowaną przez najmłodszych internautów są Gaduły - osoby w wieku poniżej 25 lat stanowią w niej aż 71,7% wszystkich użytkowników. Co ciekawe, w tym segmencie zaobserwowano ciekawą zależność - im starsi użytkownicy, tym mniejszy stanowią odsetek. Trend ten można interpretować jako malejące wraz z wiekiem zainteresowanie możliwościami komunikacyjnymi internetu.

Gemius dzieli internautów
Maniacy komputerowi

- 78,5% aktywnie korzysta z grup i/lub list dyskusyjnych

- Aktywni internauci, z najdłuższym stażem

- Korzystają z internetu wszędzie: w domu, w kawiarenkach internetowych, w szkole/na uczelni, u rodziny

- Świadomi użytkownicy sieci

Użytkownicy w wieku 25-34 lata oraz 35-44 lata stanowią przeważającą część segmentu Pragmatyków. To zazwyczaj osoby aktywne zawodowo. Z kolei grupą, w której relatywnie największą część stanowili użytkownicy najstarsi, powyżej 44 lat, okazali się Rozrywkowi (37,3%). Pozwala to wysnuć nieco zaskakujący wniosek, że internet jako sposób na spędzanie wolnego czasu, charakteryzuje przede wszystkim starszych internautów.

Profil internauty a zakupy w internecie

Internet to coraz częściej miejsce zakupów. Korzystanie z e-commerce, w tym m.in. szukanie ofert i opisów produktów w internecie, dokonywanie zakupów online oraz korzystanie z konta bankowego za pośrednictwem sieci, jest cechą uzupełniającą charakterystykę poszczególnych segmentów internautów. Jak wynika z raportu Gemius, niezależnie od wyróżnionych segmentów, ciągle jeszcze istnieje znacząca różnica między poszukiwaniem informacji o produktach w sieci, a ich zakupami za pośrednictwem internetu. Najbardziej skłonni do zakupów są Odkrywcy (67,9%), Maniacy komputerowi (62,8%) oraz Pragmatycy (61,5%). Wśród zaawansowanych użytkowników sieci dominują także korzystający z konta bankowego za pośrednictwem internetu - Pragmatycy (62,0%) oraz Odkrywcy (55,2%).

Gemius dzieli internautów

Podejście do e-commerce jest w znacznym stopniu odzwierciedleniem stopnia zaawansowania internautów. Stanowczo słabiej w analizowanych aspektach korzystania z e-commerce wypadają segmenty Gaduł, Laików i Rozrywkowych.

- Profilowanie przekazów reklamowych i biznesowych pod kątem preferencji danych grup odbiorców jest niewątpliwie jedną z naczelnych zasad. Internet, w przeciwieństwie do innych mediów, umożliwia jednak wyjście poza standardową, demograficzną kwalifikację grup celowych, i warto tę szansę wykorzystać - podsumowuje Eliza Bujnowska z Gemius SA, współautorka raportu.

***

Zachęcamy do wzięcia udziału w sondzie: Do jakiej grupy internautów się zaliczasz?

***

Badanie przeprowadzono na losowej próbie użytkowników internetu za pomocą ankiety internetowej emitowanej na witrynach objętych bezpłatnym audytem stat.pl/PBI (badanie gemiusAdHoc). Do analizy wykorzystano odpowiedzi 4 984 respondentów w wieku powyżej 10 lat. W celu zaprezentowania udziału poszczególnych grup internautów wykorzystano wagę analityczną skonstruowaną na podstawie danych o strukturze społeczno-demograficznej użytkowników internetu pochodzących z wyników badania Interbus (TNS OBOP). Segmentacji użytkowników internetu dokonano z zastosowaniem hierarchicznej analizy skupień, wykorzystującej metodę doboru liczby skupień Warda oraz metodę najmniejszych kwadratów przyporządkowania obserwacji do skupień.