Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Amerykanie nie oddadzą Internetu?

Internet rozrasta się w takim tempie, że trudno mówić o zarządzaniu czy kontroli jego zasobów. Jednak być może już w listopadzie tego roku okaże się, czy Sieć zostanie otoczona specjalnym międzynarodowym systemem zarządzania i "opieki". Implementację takiego systemu przewiduje raport grupy roboczej Working Group of Internet Governance, który zakłada utworzenie międzynarodowej organizacji do kontrolowania zawartości Sieci i reglamentacji adresów. Organ ten miałby też decydujący głos w sprawach dotyczących przyszłości i kierunku rozwoju Internetu. Maciej Kozłowski, dyrektor NASK, nie pozostawia złudzeń co do szansy wprowadzenia tych zamierzeń w życie: "Rząd Stanów Zjednoczonych nie pozwoli sobie na utratę kontroli nad Internetem". Czy Ameryka - militarny i ekonomiczny hegemon - stanie się tyranem światowej sieci WWW?

Amerykanie nie oddadzą Internetu?
Internetowym systemem adresowym zarządza aktualnie amerykańska organizacja Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Jednak wraz z rozwojem sieci pojawiły się nowe problemy, takie jak przestępczość internetowa lub spam. Wykraczają one poza kompetencje ICANN i nie ma przeciwko nim wspólnej polityki międzynarodowej.

W grudniu 2003 r. w Genewie odbył się Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego, zorganizowany przez ONZ. Zaproszeni na nią zostali przedstawiciele rządów i firm prywatnych (Polska reprezentowana była przez Ministra Nauki i Informatyzacji, Michała Kleibera). Jednym z celów szczytu było opracowania planów stworzenie do 2005 r. "kompleksowego i realistycznego planu globalnego zarządzenia społeczeństwem informacyjnym".

Amerykanie nie oddadzą Internetu?

Working Group of Internet Governance - strona główna

Delegaci nie doszli jednak do porozumienia w sprawie przyszłości Internetu. Część z nich satysfakcjonował obecny układ i nie widzieli potrzeby zmian. Inni, głównie przedstawiciele krajów rozwijających się, sprzeciwiali się temu, że Stany Zjednoczone utrzymują praktycznie całkowitą kontrolę nad siecią.

W związku z tym powołano grupę specjalistów (Working Group on Internet Governance - WGIG), która miała się zająć opracowaniem raportu. Stworzone przez nich opracowanie przedstawione zostanie na listopadowym, II Światowym Szczycie Społeczeństwa Informacyjnego, w Tunezji.

Raport WGIG

Raport przygotowany przez WGIG zawiera cztery propozycje zmian: od nie wnoszących nic nowego, do przewracających do góry nogami istniejący układ.

1.

Z ramienia ONZ zostanie utworzona agenda, nazwanej roboczo Światową Radą Internetu, która przejmie od ICANN wszystkie obowiązki. W jej skład wejdą przedstawiciele rządów i innych "rozgrywających". Do jej zadań należałoby między innymi:

- zarządzanie adresami IP,

- zajmowanie się problemami bezpieczeństwa i cyberprzestępstw,

- koordynowanie i ułatwianie zawierania umów związanych z polityką Internetu.

2.

Projekt ten nie wprowadza żadnych zasadniczych zmian, poza wzmocnieniem roli ICANN i przekształceniem jej w swego rodzaju forum debaty nad tematami dotyczącymi Internetu.

3.

Sprowadzenie ICANN do roli koordynatora technicznego i powołanie Międzynarodowej Rady ds. Internetu. Znalazłaby się ona poza jurysdykcją ONZ, a Stany Zjednoczone straciłaby kontrolę nad ICANN. Rada zajęłaby się wszystkimi sprawami związanymi z Internetem, które nie podlegają jurysdykcji istniejących już międzynarodowych organizacji.

4.

Powołane zostaną trzy nowe organizacje:

- jedna z nich przejmie zadania ICANN, dotyczące zarządzania systemem adresów w Internecie i zajmie się wszystkimi technicznymi aspektami zarządzania Siecią,

- kolejna stałaby się forum dyskusyjnym pomiędzy przedstawicielami rządów, przedsiębiorców i zwykłych użytkowników. Każda z wymienionych tu stron miała by równe prawo głosu w dyskusji,

- w kompetencji ostatniego "ciała" znalazłoby się koordynowanie decyzji podejmowanych przez wyżej wymienione organy, w kwestiach społecznych aspektów Internetu.

Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New replica rolex watches are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.