e-Sąd pierwszym etapem informatyzacji sądów powszechnych

"Elektroniczny obieg informacji pozwoli na elektroniczną archiwizację akt sądowych w sprawach rozpatrywanych w e-sądzie. Beneficjentami oszczędności będzie nie tylko wymiar sprawiedliwości, ale również strony postępowania" - mówi w rozmowie dla InternetStandard.pl Joanna Dębek z Wydziału Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości.

e-Sąd pierwszym etapem informatyzacji sądów powszechnych
W jakim celu wprowadzono w Polsce e-Sąd? Czy ma on zastąpić sądy tradycyjne?

Elektronizację postępowania upominawczego wprowadza się w celu uproszenia i przyspieszenia procesu uzyskania tytułu wykonawczego w stosunkowo nieskomplikowanych sprawach. Dotychczas główną bolączką stron dochodzących swoich należności był długi okres czasu, który upływał od momentu wniesienia pozwu do skierowania tytułu na drogę postępowania egzekucyjnego. Skutkiem takiego stanu rzeczy była możliwość wyzbycia się majątku przez dłużnika i w rezultacie bezskuteczności w dochodzeniu wierzytelności.

Celem zaproponowanego rozwiązania jest odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Proponowane rozwiązanie pociągnie za sobą także istotne oszczędności budżetowe. Formularze elektroniczne ułatwią konstruowanie pism procesowych i znacznie wyeliminują niebezpieczeństwo zaistnienia braków formalnych w takich pismach, zmniejszy się także liczba doręczeń dokonywanych w dotychczasowy sposób.

Przewiduje się, że komunikacja między powodem i sądem elektronicznym będzie odbywać się wyłącznie w drodze elektronicznej, a między pozwanym i sądem elektronicznym w drodze tradycyjnej, chyba że pozwany sam zainicjuje komunikację elektroniczną - wysyłając pismo drogą elektroniczną. Elektroniczny obieg informacji pozwoli na elektroniczną archiwizację akt sądowych w sprawach rozpatrywanych w e-sądzie. Beneficjentami oszczędności będzie nie tylko wymiar sprawiedliwości, ale również strony postępowania. W żadnym wypadku system teleinformatyczny nie zastąpi człowieka w wydawaniu orzeczeń.

Istota elektronicznego postępowania upominawczego polegać ma na:

umożliwieniu elektronicznej komunikacji z sądem, w tym również złożenia i opłacenia pozwu

utrwalaniu czynności w elektronicznym postępowaniu upominawczym tylko w systemie informatycznym, gdyż założeniem nowego trybu jest rezygnacja z prowadzenia akt papierowych

szybkim wydaniu orzeczenia tylko i wyłącznie jako dokumentu elektronicznego

ograniczeniu czynności sądu do niezbędnego minimum i wprowadzenie zasady, że czynności powoda podjęte w inny sposób, niż drogą elektroniczną nie wywołują skutków i nie będą przez sąd procedowane.

Spodziewanym efektem postępowania przed e-sądem będzie zatem istotne obniżenie kosztów postępowania oraz skrócenie czasu wydania nakazu.

E-Sąd będzie zajmować się postępowaniem upominawczym - sprawami, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga postępowania dowodowego. O jakie konkretne przypadki może tu chodzić?

Postępowanie upominawcze jest postępowaniem przyspieszonym w stosunku do postępowania zwykłego i dotyczy wyłącznie roszczeń pieniężnych. W postępowaniu upominawczym sąd na posiedzeniu niejawnym wydaje nakaz zapłaty, bądź nie wydaje takiego nakazu jeśli uzna, że roszczenia są niezasadne.