Wyniki konsultacji PBI, czyli "badanie marzeń"

Po ponad półrocznym okresie spotkań z branżą interaktywną PBI przedstawiło wyniki konsultacji. Płynie z nich kilka ciekawych wniosków (m.in. konieczność zwołania przetargu na nowe badanie). Nie ma jednak pewności, czy postulaty zostaną urzeczywistnione.

Wyniki konsultacji PBI, czyli "badanie marzeń"
Dziś, drugiego dnia Forum IAB swoją prezentację przedstawił Andrzej Garapich, prezes Polskich Badań Internetu. Tytuł prezentacji: "Jakiego badania internetu potrzebuje branża - prezentacja efektów konsultacji rynkowych PBI".

Jest to wynik ponad półrocznej pracy 6. grup roboczych: panelowej, ds. site-centric, ds. streamingu, mobilnej, klienckiej i ogłoszeniowej. Dokument szczegółowo opisujący rezultaty prac można pobrać ze strony PBI.

Oczywiście w dokumencie znajdziemy postulaty nieraz już przedstawiane - objęcie badaniem nowych obszarów, jak mobile, streaming, poczty on-line. Bowiem do bardzo ważnego wniosku odnośnie badania Megapanel doszła grupa kliencka, która stwierdziła:

"Podczas prac grupy konsultacyjnej zgodzono się, że zakres oczekiwań wobec nowego badania jest na tyle rozbieżny z obecnym jego kształtem, iż konieczne będzie przeprowadzenie nowego przetargu na badanie, które ujmie wszystkie elementy zawarte w poniższym dokumencie."

Głos grupy klienckiej jest bardzo istotny, gdyż skupiła ona przedstawicieli domów mediowych, reklamodawców i innych podmiotów korzystających bezpośrednio z wyników badania oglądalności witryn i aplikacji internetowych.

Wysokie progi dla małych witryn

Grupa kliencka sformułowała opis "badania marzeń" - czyli zestawu parametrów określających oczekiwania i życzenia klientów oraz reprezentujących ich domów mediowych. Jednym z postulatów, który może poskutkować wycięciem z badania witryn o niewielkiej oglądalności, jest postulat dotyczący badania panelowego. Obecnie zasięg witryny, która nie posiada wpiętego w stronę kodu site-centric estymowany jest na podstawie panelu internautów. Wystarczy, aby na taką witrynę weszło w miesiącu 45 panelistów, aby mogła się ona znaleźć w wynikach Megapanelu. Grupa postuluje o zwiększenie tego progu do 100 panelistów.

Oto jak tę sytuację opisuje grupa:

"Dla precyzji badania kluczowa jest minimalna liczba panelistów, która musi odwiedzić witrynę (lub skorzystać z aplikacji) w ciągu miesiąca (lub innym okresie za jaki prowadzone jest badanie), aby znalazła się ona w wynikach badania. Obecnie liczba ta wynosi 45 osób, co wydaje się liczbą niewystarczającą. Mniejsze serwisy (charakteryzujące się liczbą użytkowników < 50.000) cechuje duża niestabilność wyników i profilu demograficznego. Sytuacja taka postrzegana jest jako niekorzystna dla uŜytkowników badania - argumentuje grupa.

Ustalenie minimalnej liczby panelistów, od której powinno się pokazywać oglądalność witryny, należy pozostawić rekomendacji firmy badawczej. Roboczo uznano, Ŝe ta liczba panelistów powinna wynosić więcej niż obecnie i przyjęto poziom 100 panelistów na witrynę (lub aplikację). Oczekuje się jednak, Ŝe firma badawcza przedstawi własną rekomendację oraz popartą analizą argumentację za przyjętym w swojej metodologii progiem liczby panelistów, powyżej którego witryna zostaje automatycznie włączona do wyników badania."

Co więcej, grupa przyjęła, że próg odwiedzalności powinien być taki sam dla różnych okresów (tj. dni, tygodni, miesiąca) oraz taki sam dla różnych typów aktywności internetowych. Jest dodatkowa przeszkoda dla małych witryn bez site-centric, gdyż witryna którą miesięcznie odwiedzi 100 panelistów, nie przyciągnie takiej liczby panelistów jednego dnia.

Punkt sporny, czyli kategoryzacja

Oprócz funkcjonującej obecnie kategoryzacji tematycznej witryn (czyli np. Motoryzacja, Nieruchomości, Biznes, finanse, prawo), postuluje się stworzenie dodatkowej - funkcjonalnej (np. witryna informacyjna, blog, e-commerce, czat itd.).

Debatowano także nad kategorią właścicielską (określającego wszystkie witryny/serwisy należące do danego właściciela), ale decyzja nie została podjęta. Grupa zgodziła się, aby kryterium przyporządkowania witryn i serwisów do konkretnego właściciela była baza whois. Oznaczałoby to, że wciąż możliwe byłoby pozyskiwanie ruchu poprzez podpisywanie umów z zewnętrznymi serwisami.

Ogłoszenia

Najkrótszym rozdziałem jest ten stworzony przez grupę ogłoszeniową. Grupa ta zawarła w nim zasadniczo dwa, bardzo klarowne postulaty: pomiar liczby wyświetleń ogłoszeń oraz liczby użytkowników wyświetlonych ogłoszeń.

Wspólną wolą podmiotów pracujących w grupie roboczej jest rozszerzenie prezentacji wyników w kategoriach ogłoszeniowych (motoryzacja, praca, nieruchomości i inne) o dodatkowe zestawienia, pokazujące liczbę wyświetleń ogłoszeń. Obecny sposób prezentacji wyników powinien zostać zachowany, a proponowana zmiana polega na rozszerzeniu wyników o dodatkowe dwa wskaźniki: Liczba wyświetleń ogłoszeń oraz Liczba użytkowników

wyświetlonych ogłoszeń.

Brak mocy sprawczej

Zestawione powyżej wnioski badania to tylko niewielka część 30. stronicowego dokumentu, pełnego wielu szczegółowych opracowań (zwłaszcza to dotyczące streamingu). Wśród bardziej ogólnych postulatów sformułowanych przez grupy konsultacyjne znalazły się między innymi:

- objęcie badaniem nowych obszarów, jak mobile, streaming, poczty on-line etc.

- porównywalność wyników badania internetu z badaniami innych mediów

- przyśpieszenie publikacji wyników

- prezentowanie obok danych miesięcznych także danych tygodniowych i dziennych.

Jest jedno małe ale. Efekt konsultacji nie jest obligatoryjny dla nowego kształtu badania.

Cieszymy się, że w konsultacjach branżowych PBI wzięły udział wszystkie znaczące firmy branży interaktywnej, reklamodawcy, domy mediowe, wydawcy internetowi, organizacje branżowe. Wynik konsultacji stanowi zapis samych potrzeb branży i jest milowym krokiem w rozwoju badania internetu w Polsce. Nie jest to jednak gotowy opis przyszłego badania. To, na ile owe potrzeby zostaną faktycznie zaspokojone, zależy od szeregu elementów, takich jak względy techniczne i metodologiczne oraz możliwości finansowe PBI - mówi Andrzej Garapich, Prezes Zarządu PBI.