USA: Tylko telewizja bardziej popularna od sieci

40% Amerykanów przebadanych przez Pew Research Center for the People and the Press twiedzi, że uzyskuje informacje na temat zagadnień lokalnych i globalnych z internetu. Rok wcześniej podobne deklaracje wyrażało 24% ankietowanych.

Z badań przeprowadzonych przez Pew Research Center wynika, że internet jest najważniejszym źródłem pozyskiwania informacji krajowych i zza granicy dla 40% Amerykanów (a wśród respondentów do 30 roku życia odsetek ten wzrasta nawet do 60%). Bardziej popularna jest jedynie telewizja będąca "oknem na świat" dla 70% ankietowanych.

W porównaniu z rokiem ubiegłym znacząco (z 24%) wzrósł odsetek osób deklarujących korzystanie z internetu w celach informacyjnych, przy równoczesnym nieznacznym spadku zwolenników korzystania z telewizji, z której informacje w 2007 r. czerpało 74% badanych.

Ciekawym wnioskiem płynącym z badań, jest również fakt, że w przeciągu roku wzrósł odsetek osób informowanych przez stacje radiowe. Podczas gdy w 2007 r. na radio jako pierwsze medium informacyjne wskazywało 13% badanych, w grudniu 2008 r. robiło to już 18% respondentów. Konsumpcja prasy codziennej - wg badań Pew Research Center - utrzymuje się w opisywanym okresie na podobnym poziomie. Gazety są ważnym medium informacyjnym dla 35% badanych.

Przytaczane dane nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wybrać dwie z sugerowanych odpowiedzi. Równocześnie oznaczać to może, że internet nie odbiera radykalnie użytkowników innym mediom, ale, odpowiednio uzupełniając ich treści informacyjne, występuje obok.

Źródło: http://www.emarketer.com