UOKiK blokuje podwyżki cen usług ISDN

"Wprowadzenie przez Telekomunikację Polską S.A. zmian do umów o świadczenie usług ISDN jest bezprawnym nadużyciem przez spółkę pozycji dominującej na rynku" – uznał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Operator nie będzie mógł podwyższyć cen usług ISDN. Ma ponadto zapłacić 7 mln zł kary. Decyzja UOKiK ma rygor natychmiastowej wykonalności.

„Zmiana warunków umowy o świadczenie usług ISDN w trakcie jej obowiązywania miała ze strony TP S.A. charakter jednostronny. Z samej treści regulaminu usług ISDN wynika bowiem, że mogą one nastąpić wyłącznie za porozumieniem obu stron i w formie pisemnej. Jeżeli zatem abonent nie wyraża zgody na zaproponowane warunki, kontrakt wiąże strony w niezmienionym kształcie, aż do chwili jego wygaśnięcia (jeżeli został zawarty na czas określony) albo do czasu, gdy nowe warunki umowy zostaną przez strony uzgodnione w drodze pisemnego porozumienia.” - stwierdza UOKiK w uzasadnieniu decyzji.

Przypomnijmy, że w połowie sierpnia br. TP w miejsce dotychczasowych planów taryfowych (Standard: 35 zł netto, Komfort: 40 zł netto) wprowadziła nowe plany, w których abonament droższy jest o blisko 60-proc. Nowe warunki miały objąć dotychczasowych użytkowników usług ISDN TP od 1 grudnia. Użytkownikom zaoferowano jedynie wybór jednego z nowych droższych planów lub bezpłatne przejście na tradycyjną linię analogową. (Więcej na temat zmian w usłudze:http://www.internetstandard.pl/news/58123.html ).

„Jednocześnie Urząd wystąpił do sądu z pozwem o uznanie za niedozwolone postanowień umownych stosowanych przez Telekomunikację Polską w umowach z konsumentami. Dotyczy to stwierdzeń, iż zmiana wysokości opłat nie stanowi zmiany treści umowy oraz, iż wszelkie inne zmiany warunków świadczenia usługi wymagają wyłącznie formy pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.”

Decyzja UOKiK nie jest ostateczna i TP przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.