Ster-Projekt dla TP SA

Spółka Ster-Projekt zawarła umowę z TP SA na wdrożenie i serwisowanie centrum przetwarzania danych. Kontrakt opiewa na kwotę ponad 16,4 mln EUR, z czego 1,2 mln to wynagrodzenie dla Ster-Projekt za świadczenie przez rok usług serwisowych.

Realizacja projektu zostanie rozłożona na kilka etapów i zakończy się w maju 2003 r. Okres serwisowania zawarty w umowie wynosi rok, ale kontrakt przewiduje możliwość jego przedłużenia.

Centrum przetwarzania danych TP SA powstanie w Łodzi. W pomieszczeniach o powierzchni 1200 m kw. znajdą się scentralizowane najważniejsze systemy informatyczne Telekomunikacji. Do spółki Ster-Projekt będzie także należeć kompleksowe wyposażenie centrum w systemy utrzymania środowiska pracy komputerów (wentylacja i klimatyzacja), systemy przeciwpożarowe i wiele innych.

Zawarta w umowie kwota kar umownych i zakres odpowiedzialności Ster- Projekt za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wynosi ponad 15,2 mln EUR.