SMSy niemodne w wakacje?

Z badania Omnimas, zrealizowanego przez TNS OBOP wynika, że tylko co dziesiąty Polak wysyła pozdrowienia z wakacji za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej SMS. Ponad połowa nadal korzysta z tradycyjnych pocztówek.

Zarówno kartki pocztowe, jak i SMS-y najczęściej wysyłają osoby w wieku 15-19 lat (odpowiednio: 77% i 17%) oraz w wieku 20-29 lat (71%, 31%). Z pośrednictwa poczty najrzadziej korzystają osoby powyżej 60 roku życia (36%).

Co ciekawe, prawie jedna trzecia Polaków (28%) w żaden sposób nie przekazuje pozdrowień z wakacji – w grupie tej najliczniejszą część stanowią osoby starsze, respondenci będący w złej sytuacji materialnej oraz badani o najniższym dochodzie na osobę w gospodarstwie domowym, a także mieszkańcy wsi.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 9-11 sierpnia 2003 roku na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków powyżej 15 roku życia.