Polscy internauci o Powstaniu Warszawskim

W badaniu gemius AdHoc przeprowadzonym w dniach 21-26 lipca b.r. przez firmę Gemius S.A. użytkowników sieci poproszono o udzielenie odpowiedzi na pytania związane z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak pokazują wyniki pomiaru tylko 27,9% spośród respondentów (zrealizowano 2119 wywiadów) w wieku powyżej 15 lat poprawnie połączyło datę 1 sierpnia ze wspomnianym wydarzeniem. Podczas badania okazało się również, że data 17 września jedynie niespełna 32% ankietowanym kojarzy się z agresją ZSRR na Polskę, a 53,6% z wybuchem II wojny światowej.

Kojarzenie daty wybuchu Powstania Warszawskiego wiąże się z wiekiem respondentów: im młodsi internauci tym mniejszy procent poprawnych odpowiedzi - wskazuje badanie gemius AdHoc. Przykładowo w grupie 15-24 lata odsetek poprawnych wskazań wyniósł 27,3% a w grupie osób powyżej 55 roku życia wyniósł już 34,9%. Jednocześnie minimalnie więcej kobiet (28%) niż mężczyzn (27,8%) trafnie wskazało na datę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wśród internatów, którzy poprawnie podali dzień i miesiąc wybuchu Powstania największy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (32,8%).

Wskazanie roku wybuchu Powstania nie sprawiło trudności ponad połowie respondentów - 58% z nich w ankiecie zaznaczyło właśnie rok 1944, przy czym aż 21% zdecydowało się na odpowiedź "nie wiem". Spośród badanych największy odsetek poprawnych odpowiedzi (83,9%) zanotowano w grupie 45-50-latków, natomiast największe problemy ze wskazaniem roku wybuchu Powstania mieli najmłodsi (52,4%). Grupą, która najliczniej wskazała na rok 1944, były osoby z wykształceniem wyższym - 73,4% z nich udzieliło poprawnej odpowiedzi. Znajomość roku, w którym wybuchło Powstanie jest podobna zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn.

Udział w uroczystościach

Uroczystości planowanych z okazji 60-tej rocznicy Powstania jest wiele - jak wynika z badania Gemius SA - słyszało o nich 44,5% ankietowanych w sieci, przy czym aż 73,6% respondentów informacje o wydarzeniach związanych z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zdobyło z telewizji, 27% z prasy a 26,7% z radia. Jedynie dla 18,7% badanych internet stanowił źródło informacji o obchodach.

Pomimo stosunkowo wysokiej wiedzy o wydarzeniach, jakie będą odbywają się z okazji rocznicy, jedynie 6% ankietowanych ma zamiar wziąć udział w przynajmniej jednym z nich. Największy odsetek spośród planujących uczestnictwo w uroczystościach (52,4%) zamierza wziąć udział w otwarciu Muzeum Powstania Warszawskiego. Prawie połowa respondentów odchodzić będzie rocznicę Powstania wraz z rodziną (47,2%) albo z przyjaciółmi i znajomymi (36,8%).

Badanie gemius AdHoc zrealizowano za pomocą ankiety internetowej wyświetlanej losowo wybranym użytkownikom witryn w sieci GRP Net. Dzięki odpowiedniej metodologii doboru próby, każdy respondent mógł wziąć udział w badaniu tylko raz. Ogółem uzyskano 2119 wypełnionych ankiet przy współczynniku response rate (iloraz zaproszeń do wypełnienia ankiety oraz liczby wypełnionych ankiet) wynoszącym 2,6%. Wyniki przedstawiono dla grupy wiekowej powyżej 15 lat.