Patent na Internet

"Jako znak towarowy może być zarejestrowany tylko znak, który ma dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego" - wynika z treści ustawy o znakach towarowych.

"Jako znak towarowy może być zarejestrowany tylko znak, który ma dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego" - wynika z treści ustawy o znakach towarowych.

Nie posiada dostatecznych znamion odróżniających znak, który stanowi tylko nazwę rodzajową towaru. A takim znakiem jest słowo "Internet".

Do końca 2000 r. do Urzędu Patentowego wpłynęło od dostawców usług internetowych i wydawców ok. 30 zgłoszeń rejestracyjnych nazw, zawierających słowo "Internet". Odmowa rejestracji, z którą się spotykali, najczęściej była uzasadniana następująco: " (...) Wnioskowane oznaczenie nie posiada dostatecznych znamion odróżniających z uwagi na fakt, że wyraz: Internet jest nazwą rodzajową (...) ". W opinii ekspertów prawa własności przemysłowej taka praktyka jest słuszna i nie powinna budzić kontrowersji. W określonych sytuacjach istnieje możliwość odwołania się do innych przepisów regulujących kwestie wykorzystywania oznaczeń używanych przez przedsiębiorców.

W przypadku spółek prawa handlowego (spółki jawne, komandytowe, sp. z o. o., SA) znajdą zastosowanie przepisy dotyczące ochrony firmy (art. 26-38 k.h.), przy założeniu że firma i oznaczenie określonych towarów lub usług są identyczne. Kodeks handlowy przewiduje dwa tryby realizowania ochrony prawa do firmy.

W trybie nieprocesowym (art. 38 k.h.) sąd rejestrowy czuwa z urzędu nad należytym przestrzeganiem przepisów o firmie. A zatem organ ten zapewnia kontrolę prawidłowości nie tylko obierania firmy (na etapie rejestrowania danego podmiotu), ale również bada zgodność z prawem jej dalszego używania w obrocie. Szczególne znaczenie w tym przypadku ma ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769), która weszła w życie 1 stycznia 2001 r. KRS jest rejestrem o zasięgu krajowym, zatem nie ma możliwości, aby sąd zarejestrował dwie różne spółki pod tą samą nazwą.