PMPG objęła 24,49 proc. udziałów w Index Copernicus International

Zarząd spółki Platforma Mediowa Point Group S.A. zawarł dziś porozumienie inwestycyjne ze spółką Index Copernicus International S.A. W wyniku realizacji porozumienia, PMPG nabyła od akcjonariuszy ICI 1.570.000 akcji zwykłych, co daje PMPG 24,49 proc. głosów na walnym zgromadzeniu ICI.

W podpisanym dziś porozumieniu inwestycyjnym doprecyzowano warunki realizacji wstępnego porozumienia z 10 sierpnia 2008 r. Zgodnie z porozumieniem, PMPG (GPW: POINTGROUP - PGM) zobowiązała się do udzielenia ICI (NC: INDEXCOP - ICI) pożyczki pieniężnej w wysokości 500.000 złotych.

Ponadto spółka ICI, twórca globalnego serwisu internetowego dla naukowców, zobowiązała się nabyć od PMPG 100% udziałów w spółce RAPKOMA sp. z o.o. Cena za udziały została ustalona na 400.000 zł.

W wyniku realizacji porozumienia, PMPG nabyła dziś od akcjonariuszy ICI 1.570.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Index Copernicus International S.A. Nabyte akcje dają 24,49 proc. głosów na walnym zgromadzeniu ICI i odpowiadają 24,49 proc. głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ICI.

Zgodnie z wcześniejszym porozumieniem, PMPG dokonała wydzielenia i przeniesienia posiadanej struktury jednego z działów - Agencji Full Interactive, do RAPKOMA Sp. z o.o.

W porozumieniu PMPG zobowiązało się również do objęcia co najmniej 1.250.000 akcji na okaziciela w podwyższonym kapitale zakładowym ICI, przy czym uchwała w przedmiocie emisji zostanie podjęta 30 września 2008 podczas WZA ICI. Cena emisyjna za obejmowane akcje została ustalona na 1 zł za jedną akcje.