Olbrzymia kara dla TP za neostradę

Urząd Komunikacji Elektronicznej spełnił zapowiedzi i nałożył na Telekomunikację Polską rekordową karę w wysokości 339 mln zł za zbyt wysoką opłatę za utrzymanie łącza neostrada w przypadku niekorzystania z abonamentu telefonicznego.

Internet DSL do poprawki

TP czeka kolejna przeprawa z UKE. Urząd wziął bowiem pod lupę usługi dostępowe pod nazwą Internet DSL. TP oferuje je klientom biznesowym korzystającym jednocześnie z usług głosowych. Podobnie jak w przypadku neostrady UKE zarzuca TP, iż operator nie może uzależniać świadczenia usługi dostęp do Internetu DSL tp od korzystania przez abonenta z usługi telefonicznej. UKE wezwała TP do "usunięcia w terminie 30 dni stwierdzonych nieprawidłowości".

Według UKE opłata za utrzymanie tzw. łącza "naked DSL" jeśli w ogóle jest konieczna to powinna być znacznie niższa. Uzasadnienie jej wprowadzenia nie przekonało regulatora. TP utrzymuje, że kara jest nieuzasadniona i zaskarży decyzję Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W sprawę włączyła się także Komisja Europejska (więcej na ten temat pisaliśmy w materiale - KE:zostawcie neostradę)

"Jak wynika z przeanalizowanego przez Prezesa UKE materiału dowodowego, zebranego w ramach postępowania, przyjęte przez TP S.A. kryteria ustalenia opłaty za utrzymanie łącza tp w wysokości 36,60 zł brutto okazały się zupełnie nieuzasadnione. Przedstawione przez operatora niespójne dane kosztowe w przedmiocie usługi utrzymania łącza tp, świadczy o nie wypełnieniu przez Spółkę ciążącego na niej obowiązku określenia ceny za tę usługę na podstawie kosztów jej świadczenia.

Ponadto, zastosowane przez TP S.A. w przypadku ustalania opłaty za usługę utrzymania łącza tp kryteria nie stanowią realizacji ciążących na operatorze ustawowych obowiązków w tym zakresie, co wiąże się z określonego rodzaju konsekwencjami:

- takie działanie operatora zmierza w kierunku zniechęcenia abonentów do skorzystania z usługi neostrada tp bez równoczesnego korzystania z usług telefonicznych, stanowiąc tego typu ofertę zniechęcającą/niekorzystną dla klienta

- przyjęte przez spółkę kryteria ustalenia ceny za utrzymanie łącza tp przyczynią się do powstania bariery w korzystaniu z usługi nie powiązanej z abonamentem.

Przedmiotowa kara ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której TP S.A. każdorazowo będzie wypełniała ciążące na niej i wynikające bezpośrednio z Ustawy lub odpowiednich decyzji regulacyjnych, obowiązki" - podał w uzasadnieniu Urząd Komunikacji Elektronicznej.

W decyzji z 14 lutego br. Urząd Komunikacji Elektronicznej wyznaczył TP jako przedsiębiorcę o znaczącej pozycji na tym rynku i nałożył na operatora szereg obowiązków regulacyjnych. Decyzja obliguje TP do przedłożenia nowej "oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym" w terminie 3 miesięcy od wydania decyzji. UKE liczy, że tym samym uporządkowany zostanie rynek hurtowego dostępu szerokopasmowego i podniesie się jego konkurencyjność (zwłaszcza jeśli chodzi o usługi DSL). Regulator zapewnia, że konkurentom TP będzie łatwiej uzyskać dostęp do infrastruktury największego polskiego operatora.

UKE ocenia ogólny udział TP w detalicznym rynku dostępu do internetu na 60%, natomiast wedle danych regulatora, biorąc pod uwagę jedynie łącza xDSL, wskaźnik ten wynosi 90%.