Odwołanie TP S.A. oddalone

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie TP S.A. od decyzji Prezesa URTiP w sprawie zmiany umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych pomiędzy TP S.A. a Netią Telekom Lublin. Dzięki temu Netia będzie mogła zaoferować usługi dostępu do Internetu abonentom TP S.A. w lubelskiej strefie numeracyjnej.

Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w wyniku złożenia przez TP S.A. odwołania od decyzji Prezesa URT z dnia 15 lutego 2002 r., w której regulator umożliwił klientom TP S.A. korzystanie z usług dostępu do Internetu, świadczonych przez dostawców tych usług przyłączonych do sieci Netii Telekom Lublin S.A.

Przedstawiciele Telekomunikacji Polskiej tłumaczyli m.in., że chwili wydania decyzji TP S.A. nie miała jeszcze formalnie ustalonego statusu operatora o dominującej pozycji rynkowej, dlatego też Prezes URTiP nie mógł "władczo" ingerować w stosunki między operatorami. Operator zarzucił też Prezesowi URTiP niewystarczające wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy oraz zasadności przesłanek, którymi kierował się Urząd przy wydawaniu decyzji.

Sąd jednak podzielił opinię Prezesa URTiP -w uzasadnieniu wyroku podkreślił, iż utrzymuje decyzję wydaną przez Prezesa URTiP i w pełni podziela przedstawioną przez regulatora argumentację oraz prawną wykładnię przepisów dokonaną przez Prezesa URTiP. Sąd stwierdził, że wszystkie zarzuty TP S.A. są nietrafne, a TP S.A. była w dniu wydawania skarżonej decyzji operatorem publicznym. Co więcej, sąd uznał także (zgadzając się tym samym z Prezesem URTiP), iż art. 85 ustawy Prawo telekomunikacyjne stanowi samoistną podstawę do ingerencji Prezesa URTiP, jako regulatora rynku telekomunikacyjnego, w stosunki umowne między operatorami.

"Wyrok Sądu, który jest organem dokonującym oceny poprawności wydawanych decyzji, wskazuje na słuszność decyzji regulatora oraz dokonanie właściwej wykładni przepisów Prawa Telekomunikacyjnego. Będzie to miało odzwierciedlenie w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty" powiedział prezes URTiP, Witold Graboś.