Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nowy przewodniczący Rady Telekomunikacji

Na wniosek złożony przez prezesa URTiP Witolda Grabosia, przewodniczącym Rady Telekomunikacji – organu doradczego przy urzędzie - został Krzysztof Kwiecień.

Rada Telekomunikacji to organ opiniodawczo-doradczy Prezesa URTiP w kwestiach działalności telekomunikacyjnej, gospodarki częstotliwościami i spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. Rada opiniuje w sprawach wniesionych przez Ministra Infrastruktury oraz przez Prezesa URTiP. Rada, z własnej inicjatywy, może także przedstawiać opinie w większości spraw należących do zadań Prezesa URTiP.

Nowy przewodniczący planuje zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Telekomunikacji na początku października br. W pierwszej kolejności Rada zajmie się analizą stanu prac nad uwolnieniem rynku międzynarodowych połączeń telefonicznych, oraz przygotowaniem URTiP do przeprowadzania kontroli urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.

Krzysztof Kwiecień od jest jednym z 15 członków Rady Telekomunikacji, a od 14 sierpnia 2002 r. jej Przewodniczącym. Pracował w stacjach radiowych i telewizyjnych w Państwowej Inspekcji Radiowej oraz w Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej (ostatnie dwa i pół roku na stanowisku Prezesa). Był także członkiem zespołu opracowującego ustawę – Prawo telekomunikacyjne. Obecnie prowadzi również niezależną działalność doradczą w dziedzinie telekomunikacji i kompatybilności elektromagnetycznej, a także jest członkiem Sekcji Kompatybilności Elektromagnetycznej Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.