MCI: 80 mln zł zysku netto w 2007 roku

MCI, grupa finansowa zarządzająca funduszami Venture Capital i Private Equity, osiągnęła w 2007 roku ponad 80 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Są to najwyższe wyniki w 8-letniej historii Grupy Inwestycyjnej MCI. Dwie spółki portfelowe MCI: S4E SA i Digital Avenue SA, w sierpniu 2007 roku z sukcesem zadebiutowały w pierwszym dniu notowań nowego rynku alternatywnego NewConnect.

Łączna wartość wygenerowanych wpływów gotówkowych z realizacji wyjść z inwestycji w 2007 roku wyniosła 32,4 mln zł. W 2007 roku MCI kontynuowała strategie częściowego wyjścia z portfela inwestycji zbudowanego w latach 2000-2004, sprzedając mniejszościowe udziały w One-2-One, S4E,ITG oraz Hoopla. Do pełnych wyjść doszło przy projektach Clix Software oraz Comtica.

W ubiegłym roku nastąpił rozwój i ekspansja funduszu MCI.TechVentures 1.0. Działalność rozpoczęły też dwa nowe fundusze: MCI.BioVentures 1.0 (spółki biotechnologiczne i ochrony zdrowia na wczesnym etapie rozwoju) oraz MCI.EuroVentures 1.0 (spółki dojrzałe z sektorów TMT, usług finansowych i usług medycznych). Są one funduszami aktywów niepublicznych, co oznacza, że co najmniej 80% ich środków jest inwestowane w udziały lub akcje spółek nie notowanych na giełdach.

MCI kontynuuje działania związane z utworzeniem funduszu HelixVentures, inwestującego w sektorach zaawansowanych technologii (Internet, software, mobile, elektronika, nanotechnologie) w mikroprzedsiębiorstwa na najwcześniejszym etapie rozwoju.

MCI obecnie ewoluuje z Ventur Capital w kierunku firmy zarządzającej zdywersyfikowanymi portfelami aktywów alternatywnych. Już w drugiej połowie roku 2008 wyniki finansowe MCI praktycznie w całości będą efektem wzrostu lub spadku wartości posiadanych certyfikatów inwestycyjnych. Dodatkowym strumieniem zysku ma się okazać zarządzanie, które w przyszłości oprócz dochodów bezpośrednich ze sprzedaży lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych stanowić będzie znaczącą pozycję w rachunku wyników Grupy Inwestycyjnej MCI.

"W lutym 2008 roku Zarząd MCI Management S.A. przekazał prognozę wyników na rok 2008. Ze względu na niepewność rynków kapitałowych na świecie oraz jej wpływ na wyceny spółek publicznych i niepublicznych, MCI prognozuje konserwatywnie wyniki na rok 2008 na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego - przewiduje Tomasz Czechowicz, Prezes Zarządu MCI - Spółka planuje do końca III kwartału 2008 r. zakończyć proces przeniesienia wszystkich aktywów do posiadanych funduszy inwestycyjnych".

W minionym 2007 roku MCI rozpoczęło 6 nowych projektów inwestycyjnych: jeden w Czechach (Geewa s.r.o.), jeden w Bułgarii (Nexcom Bułgaria), cztery w Polsce - NetPress Digital Sp. z o.o., Finepharm Sp. z o.o., Intymna.pl Sp. z o.o. oraz pierwszy wykup lewarowany - ABC Data Holding S.A. Łączna wartość wydatków na nowe inwestycje w 2007 przekroczyła 92,5 mln zł, przy całkowitym docelowym zaangażowaniu kapitałowym przekraczającym 250 mln zł.

MCI obecnie zatrudnia 27 osób i jest jednym z największych w Europie-Wschodniej zespołów inwestycyjnych działających w branży Venture Capital i Private Equity.