Internet Group: w ciągu 1,5 roku zmniejszymy zadłużenie o 70%

Program uzdrowienia finansów spółki, dzięki któremu Grupa w ciągu 1,5 roku planuje zmniejszyć swoje zadłużenie o 70% został pozytywnie zaopiniowany przez nową Radę Nadzorczą Internet Group SA. Złożono wniosek w sprawie stanu upadłości układowej CR Media, a rózwój operacyjny IG opierać się ma przede wszystkim na platformach: call center oraz Media on-line.

Zarząd Internet Group SA opracował i rozpoczął wdrażanie programu restrukturyzacji grupy kapitałowej. Celem programu jest zmniejszenie do połowy 2011 roku całkowitego zadłużenia spółki o ponad 70 mln zł, do poziomu 30 mln zł.

Restrukturyzacja finansowa trwa już od 2009 r. 31 grudnia 2009 r. podpisano umowę z BRE Bankiem, zmieniającą warunki emisji obligacji oraz spłaty rat kapitałowych i odsetek kredytu. Do końca 2010 r. Spółka nie spłaca żadnych rat kapitałowych; płaci jedynie odsetki od jednej transzy kredytu.

Program uzdrowienia finansów spółki Internet Group SA obejmuje następujące obszary:

- pozyskanie środków finansowych ze sprzedaży wybranych aktywów Grupy, których brak istotnie nie wpłynie na działalność operacyjną

- włączenie do wybranych spółek inwestorów, którzy będą zaangażowani w ich rozwój (we wszystkich tego typu wspólnych przedsięwzięciach Internet Group zachowa większościową kontrolę nad spółkami).

- konwersja części długu na kapitał

- wsparcie rozwoju najbardziej dynamicznych segmentów grupy kapitałowej: platformy call center oraz platformy Media on-line, które mają się stać podstawą rozwoju operacyjnego Internet Group.

Jednym z istotnych elementów planu naprawczego spółki jest także zmiana warunków, w jakich będzie funkcjonować spółka CR Media Consulting SA. Przypomnijmy, że Spółka posiadała znaczne zaległości finansowe m. in. u o2, a także WP, Fotki, Money i Gazety. W dniu 19 lutego 2010 roku został złożony do Sądu wniosek w sprawie upadłości układowej CR Media. Celem tego wniosku jest zawarcie z wierzycielami układu, na mocy którego zaspokojone zostaną ich roszczenia, a Spółka będzie mogła sprostać finansowym wymogom spłaty zadłużenia. W wyniku układu prowadzona będzie nadal działalność operacyjna - Spółka będzie dostarczała rozwiązania związane z planowaniem i zakupem powierzchni reklamowych oraz analizami rynku.

Jak zapewniają przedstawiciele IG - w trakcie wdrażania programu uzdrowienia finansów, wszystkie pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej funkcjonują normalnie i prowadzą działalność operacyjną. Pozostaje mieć nadzieję, że również zaległości wobec niektórych wydawców zarabiających za pośrednictwm sieci Ad.Net również zostaną uregulowane.

Plan uzdrowienia finansów Internet Group jest dowodem naszej determinacji i intensywnie prowadzonych działań naprawczych spółki. W naszym przekonaniu jest on najlepszą drogą do powrotu spółki do sytuacji, w której będzie ona mogła bezpiecznie wzrastać - mówi Jan Ryszard Wojciechowski, Prezes Zarządu Internet Group SA. Naszym nadrzędnym celem jest restrukturyzacja finansowo - operacyjna i przywrócenie rentowności, jaką Grupa osiągała w okresie koniunktury, jak również oferowanie technologii, które są odpowiedzią na obecne potrzeby rynkowe. Internet Group wciąż pozostaje liderem w zakresie kompleksowości swoich usług i płynącej z niej synergii. Wierzę, że gdy wszystkie założenia zostaną zrealizowane pomyślnie, sytuacja Internet Group będzie o wiele korzystniejsza niż obecnie.

Źródło: Internet Group