Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

GO po półroczu

Skonsolidowane przychody netto Grupy Onet ze sprzedaży w I półroczu br. wyniosły 80,3 mln zł, w ujęciu netto, strata sięgnęła 5,8 mln zł - z czego jednak tylko 0,9 mln zł przypada na II kwartał. Grupa Onet odnotowała w II kwartale br. dodatni wynik operacyjny.

Ogłoszone wyniki za półrocze obejmują także bilans spółek znajdujących się obecnie, po rejestracji 21 stycznia br. podziału d. Optimusa, w „technologicznym” Optimusie. Wśród nich znalazły się spółki będące już także poza grupą technologiczną, np. sprzedane. Dotyczy to zajmującej się dystrybucją sprzętu Lexmarka firmy Printmark czy E-Marketu. Pierwsza z nich miała w zakończonym półroczu 37,2 mln zł przychodów (Optimus sprzeda ją Lexmarkowi za 1,6 mln USD). E-Market, został przejęty przez Polsat jeszcze jesienią ub. roku od Optimusa za 0,3 mln zł, w pierwszym półroczu br. miał wg. raportu GO 2,48 mln zł przychodów.

Aktualną sytuację GO lepiej odzwierciedlają wyniki za II kw. br. Przychody skonsolidowane wyniosły w tym okresie 26,6 mln zł, a zysk operacyjny 1,3 mln zł. GO poniosła w tym okresie stratę netto w wysokości 0,87 mln zł (po dwóch kwartałach 2002 roku Grupa zanotowała jednak stratę operacyjną na poziomie 2,1 mln zł i netto w wysokości poziomie 5,8 mln zł). Za całe pierwsze półrocze br. spółki grupy: Onet i DrQ odnotowały odpowiednio 33,2 mln zł i 13,8 mln zł przychodów. Oznacza to, ze w porównaniu z I półroczem 2001 roku, sprzedaż DrQ wzrosła o 33%; spadły natomiast – o 3% przychody Onetu. Grupa obniżyła w II kw. br. koszty sprzedaży o 15%.

„Wszystkie spółki Grupy Kapitałowej GRUPA ONET.PL S.A. zanotowały w II kw. 2002 roku dodatni poziom marży EBITDA, który dla DRQ Sp. z o.o. wyniósł 26% a dla Onet.pl S.A. kształtował się na poziomie 15%. W II kwartale 2002 roku skonsolidowany wskaźnik marży EBITDA całej Grupy Kapitałowej wyniósł 18%” – napisano ponadto w komunikacie.