Elektrim zapłaci

Sąd arbitrażowy przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu zasądził odszkodowanie w wysokości 23 mln USD, które ma zapłacić Elektrim firmie PenneCom.

Holenderski PenneCom domagał się łącznie ponad 150 mln USD odszkodowania z powodu nie dojścia do skutku transakcji kupna przez Elektrim udziałów w Telefonii Pilickiej.

Elektrim ma również zapłacić koszty arbitrażu, w wysokości 735 tys. USD. PenneCom otrzyma także 2 mln USD tytułem zwrotu części kosztów obsługi prawnej. Sąd oddalił powództwo wzajemne Elektrimu. Prawnicy holdingu analizują uzasadnienie wyroku.

W sierpniu 1999 r. PenneCom pozwał Elektrim do sądu z powodu rozwiązania umowy kupna 100% udziałów Telefonii Pilickiej, która jest spółką zależną PenneComu. W podpisanym w kwietniu 1999 r. liście intencyjnym Elektrim zobowiązał się kupić Telefonię Pilicką za 140 mln. USD.

Według Elektrimu umowa ta była nieważna, ponieważ została zawarta w oparciu o „nieprawdziwe oświadczenia i zapewnienia ze strony PenneCom”. Elektrim domagał się zapłaty 10 mln USD odszkodowania z odsetkami.

Elektrim został również pozwany przez Eastbridge o niedojście do skutku transakcji zakupu udziałów w firmach EasyNet i AGS New Media. Eastbridge oczekuje 37 mln USD odszkodowania.

<i>Źródło: Reuters</i>