Elektrim story c.d.

Elektrim nie ma już oferty od Elliott Advisors i posiadaczy obligacji holdingu. Holding ma za to nowego prezesa, który na polecenie rady nadzorczej ma wycofać wniosek o upadłość złożony w ub. piątek przez poprzedni zarząd. Wówczas EA złoży ofertę na Elektrim Telekomunikację ponownie.

Zarząd holdingu poinformował, że wczoraj otrzymał pismo od Elliott Advisors, działającej w imieniu reprezentowanych przez nią funduszy – posiadaczy obligacji Elektrimu. EA wycofał ofertę nabycia pakietu akcji Elektrimu Telekomunikacja za 350 mln EUR w gotówce i roszczeniach wobec Elektrimu posiadanych przez holding udziałów w Elektrimie Telekomunikacji. Swoją decyzję Elliott Advisors podjął w oparciu o potencjalne konsekwencje jakie upadłość Elektrimu może mieć dla postępowania arbitrażowego toczącego się w Wiedniu z powództwa DT Mobil.

Postępowanie toczy się przed Międzynarodowym Centrum Arbitrażowym przy Austriackiej Federalnej Izbie Gospodarczej w Wiedniu. DT Mobil żąda obecnie przyśpieszonego rozpoznania wniosku o uznanie, iż Elektrim znajduje się – po złożeniu prze zarząd holdingu wniosku o upadłość - w stanie pogorszenia sytuacji ekonomicznej (economic impairment). Na mocy umowy wspólników PTC uprawniałoby to DT Mobil do przejęcia akcji operatora sieci Era po cenie księgowej. W późniejszym porozumieniu Elektrimu z Vivendi anulowano jednak ten zapis i właśnie legalność tej umowy jest kwestionowana przez DT przed sądem w Wiedniu.

Tymczasem rada nadzorcza Elektrimu odwołała w poniedziałek ze stanowiska prezesa zarządu Macieja Radziwiłła i powołała na to stanowisko Wojciecha Jańczyka. Wraz z nim do zarządu spółki wszedł Ryszard Opara, który będzie sprawował funkcję wiceprezesa. Rada nadzorcza spółki chce, aby nowy zarząd wycofał z sądu wniosek o upadłość Elektrimu. Wówczas swoją ofertę ponowiłby – według informacji przekazanej we wczorajszym komunikacie - Elliott Advisors.