Domenowy sąd arbitrażowy

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji powołała do życia sąd polubowny, który zajmie się rozstrzyganiem sporów w zakresie rejestracji i używania nazw domen internetowych.

Do zadań sądu polubownego będzie należało rozstrzyganie kwestii związanych z naruszeniami dóbr osobistych i praw do znaków towarowych. Nadzór nad działalnością sądu i niezależnych arbitrów - ekspertów prawa w zakresie własności intelektualnej sprawować ma podkomisja ds. domen internetowych Komisji Arbitrażowej PIIT.

Spory między stronami mającymi siedzibę poza Polską będzie rozstrzygał działający przy PIIT sąd przy współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO).