Amerykańska administracja przeciwna open-source?

Trzydniowe spotkanie przedstawicieli azjatyckich rządów, firm, instytucji oraz organizacji pozarządowych, które odbyło się w połowie stycznia br., miało na celu m.in. przyjęcie wspólnej deklaracji wsparcia rozwoju oprogramowania open-source. Przyjęcie deklaracji w takiej formie zablokowała jednak delegacja amerykańska.

Przygotowana na spotkanie wstępna wersja dokumentu końcowego zawierała wezwanie do wspierania ruchu przez państwa - sygnatariuszy deklaracji. Przedstawiciele rządów azjatyckich mówili w kuluarach po spotkaniu, że szybka interwencja delegatów amerykańskich zapobiegła przyjęciu dokumentu w oryginalnym brzmieniu. Działający w ochronie swoich firm - w powszechnym odczuciu obserwatorów - Amerykanie doprowadzili do uchwalenia dokumentu w wersji z zapisem: "rozwój i wdrożenie oprogramowania powinny być promowane), podobnie jak otwarte standardy technologii informatycznych i telekomunikacyjnych". Pierwotna wersja mówiła o "wspieraniu".

Azjatycka Konferencja Regionalna jest elementem cyklu konferencji, odbywających się na całym świecie, które mają dostarczyć materiał do dyskusji i postanowień Światowego Szczytu na temat Społeczeństwa Informacyjnego, który w roku bieżącym ONZ organizuje w Genewie, a w 2005 roku - w Tunisie. Udział w spotkaniu wzięły delegacje 48 krajów, 21 organizacji międzynarodowych, 53 organizacji sektora prywatnego i 116 organizacji pozarządowych. Uczestnicy spotkania omawiali zagadnienia społeczeństwa informacyjnego i przedstawili dokument nazwany Deklaracją Tokijską.

Najważniejsze poruszone kwestie dotyczą zapewnienia większego bezpieczeństwa użytkownikom w Sieci, praw autorskich do treści publikowanych w Sieci i zagadnienia wykluczenia cyfrowego. Autorzy przestrzegają przed brakiem w regionie świadomości na temat zagrożeń płynących z Sieci, cyberterroryzmu i cyberprzestępczości. Wskazują też na potrzebę zapewnienie powszechniejszego dostępu do informacji i nowoczesnych technologii informacyjnych. W kwestii praw autorskich deklaracja zwraca m.in. uwagę na potrzebę zrównoważenia praw ich posiadaczy i interesu użytkowników (na podobną konieczność zwraca uwagę dokument powołanej przez rząd brytyjski Komisji ds. Praw do Własności Intelektualnej (CIPR), o którym pisało CXO:http://www.cxo.pl/news/news.asp?id=44891 ).

Delegaci postulują również wprowadzenie wspólnej polityki i regulacji prawnych w kwestii budowy globalnego społeczeństwa informacyjnego. Obecni przedstawiciele Komisji Ekonomiczno -Społecznej regionu Azji i Pacyfiku ONZ mówili o powiększaniu się zjawiska cyfrowego wykluczenia w regionie. Pakiety pomocowe na projekty związane z przeciwdziałaniem temu procesowi zaoferował państwom regionu rząd japoński. Przedstawiciele rządu japońskiego mówili jednak, ze oczekują większej pomocy w tej kwestii ze strony sektora prywatnego.