Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Aksamitna rewolucja w telekomunikacji

Ministerstwo Transportu i Budownictwa od ubiegłego roku nowelizuje ustawę telekomunikacyjną, która w obecnym kształcie ma, zdaniem rządu, dać około 3-4 mld zł oszczędności z tytułu usług telekomunikacyjnych dla polskich użytkowników. Zmiany nie są i nie będą kosmetyczne. Za niecałe dwa tygodnie wchodzi w życie ustawa o Urzędzie Komunikacji Elektronicznej regulującym kwestie na styku telerynku i mediów, w międzyczasie następują przetasowania personalne a na horyzoncie pojawia się plan zaostrzenia przepisów o spamowaniu i dystrybucji nielegalnych plików w internecie. Anna Streżyńska, wiceminister resortu, z którą rozmawiamy o szczegółach przemian, zaznacza, że rządowy program będzie miał charakter nie walki z monopolem, ale budowy konkurencji.

Ponad miesiąc temu prezes URTiP został odwołany ze względu na nieegzekwowanie decyzji dotyczących rynku telekomunikacyjnego. Ministerstwo transportu zapowiedziało wtedy, że zabierze się za usprawnienie działań urzędu i poprawę stanu rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce. Co czeka URTiP?

Aksamitna rewolucja w telekomunikacji

Anna Streżyńska

Anna Streżyńska: W Sejmie rozpoczęły się prace nad połączeniem URTiP i części kompetencji KRRiT w jeden Urząd Komunikacji Elektronicznej, który, tak jak będący naszym wzorem brytyjski OFCOM, integruje zadania telekomunikacyjne i medialne. Tak więc będą zmiany.

Kiedy powstanie nowy organ i jakie będzie spełniał zadania?

UKE powstanie w połowie stycznia, 14 dni od opublikowania ustawy z dnia 29.12.2005 o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji. Podstawowym celem ustawy jest uporządkowanie niejasnego podziału zadań i kompetencji organów administracji publicznej w dziedzinie mediów elektronicznych, w szczególności wyraźne i konsekwentne rozdzielenie kompetencji regulacyjnych związanych z treścią przekazu od sfery przenoszenia (transmisji) tych treści w sieciach elektronicznych.

Jeśli chodzi o zawartość audiowizualną przekazów, to organem właściwym w tych sprawach będzie jak dotychczas KRRiT oraz jej przewodniczący. Natomiast poszerzenie zadań i kompetencji związanych stricte z działalnością telekomunikacyjną o zagadnienia transmisji radiofonicznych i telewizyjnych uzasadniają utworzenie nowego organu regulacyjnego - prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Temu właśnie organowi powierzone zostaną sprawy związane z transmisją treści audiowizualnych, w tym kwestie korzystania z infrastruktury sieci elektronicznych.

Są już jakieś kandydatury na stanowisko prezesa UKE?

Prezes UKE będzie wybrany przez premiera spośród 3 kandydatów, którzy zostaną z kolei rekomendowani przez nowy skład KRRiT. Obecnie więc za wcześnie jest mówić o konkretnych nazwiskach.

Kiedy będzie można zobaczyć zmiany w działaniu urzędu?

Sama zmiana prawa to nie wszystko, chociaż powinna dać pierwsze efekty już w początkach tego roku. Jednak aby osiągnąć pełny efekt, trzeba wprowadzić zmiany w finansowaniu działalności URTiP i zarządzaniu kadrami.

Wspomniała Pani o nowelizacji do ustawy prawo telekomunikacyjne, która...

Zaprezentowaliśmy tam strategię regulacyjną w telekomunikacji na lata 2006-2007, która precyzuje cele resortu oraz oczekiwania wobec organu regulacyjnego. Najważniejsze kompetencje ministerstwa to przede wszystkim legislacja. Przypomnę, że projekt o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne - ze zmianami wprowadzonymi przez Senat został przyjęty przez Sejm 29 grudnia 2005 r. Podstawowym celem nowelizacji jest pełniejsze dostosowanie przepisów do pakietu dyrektyw o łączności elektronicznej z 2002 r. Do najważniejszych zmian należy między innymi zapis umożliwiający korzystanie z usługi przenośności numerów w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (pre-paid) oraz stworzenie skutecznego mechanizmu odwoławczego od decyzji krajowego organu regulacyjnego (do organu niezależnego dla stron zaangażowanych w spór, zgodnie z przepisami unijnymi. Tym samym decyzje regulacyjne prezesa URTiP podlegają natychmiastowemu wykonaniu).

Wprowadzone zostało również jedno zintegrowane postępowanie w sprawie ustalenia istnienia skutecznej konkurencji na rynku właściwym oraz wyznaczenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji i nałożenia na niego przewidzianych w ustawie obowiązków regulacyjnych. Co więcej, uchylony został art. 55 ustawy, który to przepis nakładał nadmierne obowiązki na niektóre podmioty, w szczególności na małe i średnie przedsiębiorstwa, na skutek stosowania do nich rozszerzonych wymogów w zakresie publikowania raportów finansowych.

Ponadto nałożyliśmy na operatorów telekomunikacyjnych obowiązek przechowywania danych dotyczących rozmów i abonentów przez 2 lata, z uwagi na realizację przez uprawnione organy zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. W Senacie dodano obowiązek zachowania przez przedsiębiorców należytej staranności przy przechowywaniu danych.

Mając na uwadze też wydane w ostatnim czasie rozporządzenia, to sporo zmian. Jak rozumiem, ministerstwo będzie zajmować się nie tylko legislacją w tym roku?

Pozostała aktywność Ministerstwa Transportu i Budownictwa to nadzór na URTiP. Podjęliśmy szereg działań, mających na celu poprawę efektywności urzędu. Ważnym elementem przyszłości urzędu jest zmiana, o której wspomniałam wcześniej, a która dotyczy przekształcenia organu w UKE.

Jakie będą konsekwencje tych zmian dla samego rynku telekomunikacyjnego i użytkowników?

Wejście w życie wymienionych wyżej przepisów, kontynuowanie przeglądu prawa telekomunikacyjnego pod kątem jego skuteczności oraz wdrażanie strategii regulacyjnej powinno dać około 3-4 mld oszczędności z tytułu usług telekomunikacyjnych dla polskich użytkowników.

Mówi się, że zaostrzone mają zostać przepisy dotyczące spamowania i dystrybucji nielegalnych plików w sieci. Jak to dokładnie ma wyglądać?

Jesteśmy na wstępnym etapie przygotowywania tych przepisów, za wcześnie o tym mówić.

Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New replica rolex watches are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.