Akcje TP SA do funduszy emerytalnych?

W związku z brakiem zainteresowania France Telecom i Kulczyk Holding opcją zakupu walorów TP SA, ministerstwo skarbu rozważa możliwość ich sprzedaży funduszom emerytalnym.

Informacji takich udzieliła w wywiadzie dla PAP minister skarbu, Aldona Kamela-Sowińska. Według Agnieszki Dłuskiej z biura prasowego MSP, jest to jedna z koncepcji strategii ministerstwa w przypadku ostatecznej rezygnacji FT oraz Kulczyk Holding z wykorzystania opcji zakupu akcji TP SA. Agnieszka Dłuska nie potwierdziła natomiast czy taki projekt jest opracowywany.

MSP informowało już wcześniej o przygotowaniach harmonogramu publicznej oferty operatora. Według minister Aldony Kameli-Sowińskiej, oferta może objąć do 30% akcji spółki. FT posiada opcję na zakup 10% spółki po 38 zł i 6% procent po cenie rynkowej przy okazji publicznej sprzedaży pozostałego pakietu akcji. Z 10-proc. pakietu akcji FT zrezygnuje, ponieważ ustalaona w opcji cena walorów jest zbyt wysoka w stosunku do aktualnych notowań giełdowych TP SA. Istnieje jednak możliwość, że wynegocjucje z MSP niższą cenę za cały 16% pakiet akcji polskiego operatora. MSP jest w trudnej sytuacji ponieważ sprzedaż akcji TP SA France Telecom stanowiło najważniejszy punkt planowanych wpływów budżetowych z prywatyacji.

Mimo rezygnacji z wykorzytania opcji FT jest wciąż zainteresowane objęciem kontrolnego pakietu akcji TP S.A. W tej chwili francuski koncern posiada 25% akcji a Kulczyk Holding 10%. 10-proc. pakiet akcji posiada również "Bank of New York", który na ich podstawie emituje GDR-y notowane na zachodnich giełdach.