Zależny od FT Cogecom zakupił akcje TPSA

Podmiot zależny od France Telecom - firma Cogecom S.A. - nabyła prawie 140 mln akcji Telekomunikacji Polskiej. Akcje zostały zakupione od Tele Invest S.A., podmiotu zależnego od Kulczyk Holding S.A.

Zakupione akcje stanowią 9,99% kapitału zakładowego TP S.A. i uprawniają do wykonania 9,99% całkowitych głosów na walnym zgromadzeniu operatora.

Po transakcji zakupu akcji firma Cogecom S.A. posiada łącznie prawie 615 mln akcji TP S.A., stanowiących 43,93% kapitału zakładowego.

France Telecom S.A. wraz z Cogecom S.A., w związku z nabyciem akcji TP S.A. od Skarbu Państwa, są związane z Kulczyk Holding S.A. i jej pomiotami zależnymi Tele Invest S.A. oraz Tele Invest II S.A. stosowną umową o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Strony wspólnie posiadają 665 mln akcji TP S.A. (47,5 % całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TP S.A).