Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Wyniki kontroli Błękitnej Linii w TP

Po analizie wniosków pokontrolnych, prezes URTiP Witold Graboś wszczął 27 maja 2004 r. z urzędu postępowanie administracyjne, w sprawie naruszenia przez TPSA przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne, rozporządzeń wykonawczych do ustawy oraz "Regulaminu świadczenia telekomunikacyjnych usług powszechnych przez TPSA".

Przeprowadzona kontrola wykazała, że system Błękitna Linia wprowadzony przez Telekomunikację Polską SA, umożliwiający składanie zamówień i obsługę abonentów na odległość, funkcjonuje nieprawidłowo. W toku postępowania administracyjnego przez URTiP zostaną wydane dalsze decyzje określające zakres naruszenia prawa oraz wskazujące termin ich usunięcia.

Kontrola funkcjonowania Błękitnej Linii TP trwała ponad trzy miesiące i zakończyła się w połowie kwietnia br. Objęto nią zgłoszenia klientów składane za pośrednictwem sieci , zamówienia usług telekomunikacyjnych oraz reklamacje, a także warunki ograniczania i zawieszania przez TPSA świadczenia usług telekomunikacyjnych wraz udzielaniem abonentom stosownych odszkodowań.

W wyniku kontroli ustalono, że przy wprowadzaniu Błękitnej Linii operator niewłaściwie oszacował jej obciążenia. Znaczący wpływ na jej złe funkcjonowanie w początkowym okresie miała również zbyt mała liczba aktywnych konsultantów oraz jednoczesna likwidacja większości Biur Obsługi Klienta w kraju.