Winna TPSA

W wyniku kontroli usług TP S.A., wykonanej przez URTiP, ustalono, że polski operator telekomunikacyjny ponosi odpowiedzialność za przekierowanie połączeń modemowych na numery 0-700 oraz 0-701. Okazało się, że to TP S.A. w wyniku umów podpisanych z wytwórcami treści dostępnych pod tymi numerami, świadczy usługi wysokopłatnych połączeń.

Przyczyną kontroli URTiP były liczne skargi użytkowników korzystających z Internetu za pomocą modemów na połączenia z numerami 0-700. Przez miesiąc od połowy maja do czerwca badano zasady i warunki świadczenia usług, zakres praw i obowiązków oraz praktyki rozpatrywania reklamacji i skarg. W wyniku kontroli ustalono, że TP S.A. we własnym imieniu i na własny rachunek udostępnia treści swoim abonentom w drodze wysokopłatnych połączeń, które są realizowane za pomocą dialerów oraz aktywnych elementów stron internetowych. Analiza umów zawartych przez TP S.A. i właścicielami numerów 0-700 oraz 0-701 jasno wykazała, że takie usługi świadczone są przez polskiego operatora, tym samym to właśnie na nim spoczywa odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. W ten sposób wysuwana przez TP S.A. teza, że odpowiedzialność wobec abonentów ponoszą wytwórcy treści, jest nieuzasadniona.

Poza tymi nieprawidłościami TP S.A. ma na sumieniu również nie przestrzeganie terminu udzielania odpowiedzi na reklamację, określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki.

Zdaniem Prezesa URTiP, prowadzone przez TP S.A. działania, mające na celu poprawę ochrony interesów abonentów są niewystarczające. Operator powinien przede wszystkim wprowadzić zmiany w cenniku usług powszechnych i znieść opłatę za usługę wybiórczego ograniczenia połączeń wychodzących na numery przeznaczone dla dialerów. W celu zabezpieczenia takiego prawa dla abonentów Prezes URTiP wystąpił do Ministra Infrastruktury z prośbą, by w toczących się aktualnie pracach legislacyjnych wprowadzono uprawnienie uzytkownika do żądania nieodpłatnego zablokowania usługi połączeń do numerów 0-700.

Po wynikach kontroli prezes URTiP Witold Graboś wszczął postępowanie administracyjne zmierzające do określenia zakresu naruszeń prawa telekomunikacyjnego przez TP S.A.