Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Większe przepustowości połączeń DSL

ITU (International Telecommunication Union) opracowała specyfikację, dzięki które połączenia DSL będą pracować dużo szybciej niż ma to miejsce obecnie.

Specyfikacja pozwala łączyć kilka standardowych linii telefonicznych używanych przez DSL i przesyłać przez nie bardzo szybko dane, dostarczając je w ten sposób jednemu użytkownikowi. Przepustowość takiego połączenia przewyższa wielokrotnie przepustowość tradycyjnych połączeń DSL, które korzystają z jednej linii telefonicznej.

Przez połączenie DSL oparte na tej technologii będzie można przesyłać nie tylko dane i głos, ale również bardzo "pasmożerne" aplikacje wideo.

Nowa specyfikacja nosi nazwę G.bond. Używając tej technologii, przepustowość połączenia wzrasta wprost proporcjonalnie do ilości zastosowanych linii. Agregując dwie linie telefoniczne, przepustowość wzrasta dwukrotnie, agregując trzy linie telefoniczne, przepustowość wzrasta trzykrotnie. Regułę tę można stosować niezależnie od rodzaju zastosowanej technologii DSL (ADSL, VDSL, itd.).

ITU opracowała trzy wersje specyfikacji G.bond, każda wspierająca multipleksowanie przez zwielokrotnione połączenie DSL strumieni z danymi Ethernet, ATM lub TDM.