W IAB zmiany nie tylko kosmetyczne

Na 8 września zapowiedziane jest walne zgromadzenie członków Interactive Advertising Bureau Polska, na którym planowane jest głosowanie nad rozwiązaniem Stowarzyszenia. To jednak bynajmniej nie koniec jego działań w Polsce. IAB ma się mianowicie odrodzić w nowej formie prawnej i kształcie bardziej wpływowym.

W IAB zmiany nie tylko kosmetyczne
IAB czyli Interactive Advertising Bureau działa na polskim rynku interaktywnym, technologicznym i reklamowym od 2000 roku. Chyba najważniejszym zadaniem stowarzyszenia jest szeroko pojęta edukacja rynku w zakresie metod wykorzystania Internetu. IAB ma za zadanie informować o jego potencjale reklamowym, pokazywać skuteczne rozwiązania, tworzyć i prezentować standardy jakościowe, uświadamiać klientom, czego powinni oczekiwać od tego medium i od rynku usług internetowych oraz jakie wymagania powinni stawiać agencjom, świadczącym te usługi.

Zmęczenie materiału

Dominik Kaznowski, wiceprezes zarządu IAB

Przekształcenie IAB w Związek Pracodawców zostało zatwierdzone już przez poprzednie Walne Zgromadzenie. Od tego czasu trwają prace formalne nad przekształceniem IAB.

W dalszym ciągu IAB działa operacyjnie tak jak dotychczas. Główną intencją przyświecającą zmianom była chęć wzmocnienia IAB, większe zaangażowanie członków w prace oraz pozyskanie dodatkowych środków na działalność.

Uważam, że IAB jest dopiero na początku swojej drogi. Świadczą o tym choćby wyniki rynku reklamy on-line opublikowane przez Starlink po pierwszym półroczu 2005. Autorzy raportu wskazują, że internet stanowi już 3% wartości rynku reklamy w Polsce (stanowi to już połowę wydatków na reklamę radiową. Jeśli tempo wzrostu utrzyma się - a wierzę, że tak będzie - w ciągu najbliższych dwóch lat należy spodziewać się zdyskontowani radia jako medium reklamowego na rzecz internetu.

Przekształcenie IAB w Związek Pracodawców Branży Internetowej leży w internesie całej branży internetowej. Wraz ze wzrostem znaczenia internetu, zaistniała potrzeba wzmocnienia także organizacji branżowej, tak aby we właściwy sposób reprezentowała internesy członków tego rynku. Dzięki nowej sytuacji prawnej IAB, polska organizacja dostosuje się do standardu europejskich IAB i to właśnie było jednym z powodów dokonania zmian.

Wśród członków stowarzyszenia dotychczas znajdowali się przedstawiciele portali (Onet.pl, WP.pl, Interia.pl, Gazeta.pl, o2.pl), sieci reklamowych (Ad.net, ARBOmedia, IDMnet), agencji interaktywnych (Artegence, Digital One, HYPERmedia, Internet Designers, K2 Internet, OS3), domów mediowych (CR Media, MindShare, mediacontacts, Beyond Interactive), firm badawczych oraz osób reprezentujących pozostałe dziedziny branży internetowej, w tym wydawców (jak IDG Polska, Money.pl, Brief czy BiznesNet).

Jak można wyczytać w informacji o walnym zgromadzeniu członków IAB Polska, jednym z punktów obrad już za tydzień ma być głosowanie nad przekształceniem IAB Polska w Związek Pracodawców Branży Internetowej. W pierwszej kolejności ma być przegłosowany wniosek o rozwiązaniu Stowarzyszenia IAB Polska, by w drugiej kolejności powołać do życia Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Ta prawna zmiana, choć niektórym może się wydawać bardzo kosmetyczna, ma na celu wzmocnienie IAB. Jest też miarą dojrzałości jego członków. Związek pracodawców jest promowanym w Europie sposobem organizowania się członków społeczeństwa obywatelskiego, którzy chcą aktywniej uczestniczyć w dialogu społecznym. To jednak ta bardziej oficjalna strona medalu. Druga to względy praktyczne.

Jak nam powiedział wiceprezes zarządu IAB, Artur Zawadzki, zmiana formy legislacyjnej była planowana od dawna. -Obecnie IAB Polska to stowarzyszenie osób fizycznych, które boryka się z rożnymi "dolegliwościami" tego typu formy organizacyjnej. Ponieważ utrzymujemy się ze składek osób fizycznych, praktycznie nie mamy środków na stworzenie biura z prawdziwego zdarzenia i zatrudnienia osób czy osoby do jego prowadzenia, a spraw, którymi powinniśmy się zająć jest coraz więcej - wyjaśnia prezes agencji interaktywnej Digital One i prezes zarządu IAB, Olgierd Cygan. - Ponieważ zarząd jest zajęty swoją normalną pracą, wszystkie operacje IAB są de facto zajęciami dodatkowymi, na które często trudno jest znaleźć czas - dodaje. Wiadomo też, że członkowie nie dość pilnie wpłacali składki, czego jaskrawym dowodem był konieczność przeprowadzenia się IAB na nową domenę.

Większa moc związku

Wiadomo, że te firmy, które zechcą finansować działalność Związku Pracodawców IAB zyskują finansowo. Zostać mają wprowadzone zabezpieczenia uniemożliwiające większym podmiotom zdominowanie działalności związku, choć Olgierd Cygan dał do zrozumienia, że rola agencji interaktywnych może być w nowej strukturze nieco osłabiona.

Przekształcenie formy legislacyjnej IAB będzie korzystne ze względu na większe możliwości wpływu na działalność ustawodawczą Sejmu. Jak podpowiada Artur Zawadzki, możliwe będzie stworzenie choćby komisji przy Sejmie i wzięcie udziału w pracach ustawodawczych.

Co to jest Związek Pracodawców?

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców organizacja to samorządny i niezależny związek powołany do życia dla obrony praw i interesów zrzeszonych w nim pracodawców wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Podstawy prawne

Organizacje pracodawców w Polsce działają na podstawie art. 59 Konstytucji RP oraz Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców.

Rodzaje organizacji pracodawców

Pracodawcy zrzeszają się w związkach branżowych i regionalnych. Ustawa zezwala również na tworzenie federacji i konfederacji, czyli organizacji ogólnokrajowych. Te z kolei mogą przystępować do międzynarodowych organizacji pracodawców.

Zadania organizacji pracodawców

Podstawowym zadaniem organizacji pracodawców jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej pracodawców. Nie może jednak podejmować działań mających na celu ograniczenie praw pracowników do zrzeszania się w związki zawodowe lub sprawowanie kontroli nad związkami pracowników.

Dla realizacji swoich obowiązków związki pracodawców uczestniczą w prowadzeniu rokowań zbiorowych, w zawieraniu układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień w zakresie objętym ich zadaniami statutowymi.

Ponadto, organizacje pracodawców reprezentatywne w rozumieniu Ustawy o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego mogą uczestniczyć w obradach Komisji Trójstronnej i wojewódzkich komisji dialogu społecznego oraz występować z wnioskami o zmianę lub wydanie nowej regulacji z zakresu działania organizacji pracodawców.

źródło: www.mgip.gov.pl

Aktualizacja: 06 września 2005 11:28

Nie wiadomo, ilu członków IAB pojawi się na walnym zgromadzeniu. Przypomnijmy, że mogą w nim wziąć udział jedynie te podmioty, które opłaciły roczną składkę członkowską w wysokości 3000 zł. Te firmy, które składki nie uiściły, formalnie nie są członkami IAB i nie mają prawa głosu. Według relacji Artura Zawadzkiego obecnie wpłaty dokonało jedynie kilka podmiotów, w tym IDG Polska. Nieoficjalnie mówi się, że eBay Polska oddeleguje na walne zgromadzenie Przemysława Plutę. Nie jest jasne, czy z powodu zmian w Wirtualnej Polsce zdoła ona posłać na spotkanie swojego przedstawiciela.

Aktualizacja: 05 września 2005 10:21

W ramce pojawiła się wypowiedź Dominika Kaznowskiego, wiceprezesa IAB Polska, o sensie zmian w IAB.