Urzędy na bakier z internetem. Akcja Internetu Obywatelskiego

Organizacja Internet Obywatelski rozesłała 3 listopada br. pocztą elektroniczną listy do urzędów, w których pytano, czy w danej instytucji można złożyć zapytanie drogą elektroniczną, czy też konieczne jest przesłanie pisma w formie papierowej. Na pytanie odpowiedziało 53,6% z 366 urzędów. Tylko 7% urzędów odpowiedziało negatywnie na zadane pytanie.

List z pytaniem o możliwość stosowania elektronicznej drogi komunikacji z urzędem trafił do ministerstw, urzędów centralnych podległych ministerstwom i tym, nadzorowanym przez premiera, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich oraz do miast należących do Związku Miast Polskich.

Z badania wynika, że większość jednostek administracji publicznej ma już świadomość, że poczta elektroniczna jest pełnoprawnym sposobem kontaktu z obywatelami. Jednak nie wszyscy. Odpowiedzi na zapytanie drogą elektroniczną odmówiła Agencja Rynku Rolnego i Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.

Najwięcej odpowiedzi z urzędów miejskich Internet Obywatelski otrzymał z miast województwa podkarpackiego - na pytanie odpowiedziało aż 90% zapytanych urzędów. Drugie miejsce zajęło województwo lubuskie, w którym odpowiedziano w 70% przypadków. Najsłabiej wypadły województwa podlaskie - 30% odpowiedzi, oraz małopolskie - niecałe 36%. Kategoria urzędów centralnych podległych premierowi wypadła najgorzej w całym badaniu - odpowiedział tylko jeden urząd z pięciu.

Urzędy na bakier z internetem. Akcja Internetu Obywatelskiego

Zbiorcze wyniki akcji Internet Obywatelski

źródło: www.egov.pl

Istotną barierą w pełnym wykorzystaniu elektronicznej formy komunikacji jest brak stosowania podpisu elektronicznego, który to problem był wielokrotnie sygnalizowany w uzyskanych od urzędów odpowiedziach.