Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Urzędy na bakier z internetem. Akcja Internetu Obywatelskiego

Organizacja Internet Obywatelski rozesłała 3 listopada br. pocztą elektroniczną listy do urzędów, w których pytano, czy w danej instytucji można złożyć zapytanie drogą elektroniczną, czy też konieczne jest przesłanie pisma w formie papierowej. Na pytanie odpowiedziało 53,6% z 366 urzędów. Tylko 7% urzędów odpowiedziało negatywnie na zadane pytanie.

List z pytaniem o możliwość stosowania elektronicznej drogi komunikacji z urzędem trafił do ministerstw, urzędów centralnych podległych ministerstwom i tym, nadzorowanym przez premiera, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich oraz do miast należących do Związku Miast Polskich.

Z badania wynika, że większość jednostek administracji publicznej ma już świadomość, że poczta elektroniczna jest pełnoprawnym sposobem kontaktu z obywatelami. Jednak nie wszyscy. Odpowiedzi na zapytanie drogą elektroniczną odmówiła Agencja Rynku Rolnego i Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.

Najwięcej odpowiedzi z urzędów miejskich Internet Obywatelski otrzymał z miast województwa podkarpackiego - na pytanie odpowiedziało aż 90% zapytanych urzędów. Drugie miejsce zajęło województwo lubuskie, w którym odpowiedziano w 70% przypadków. Najsłabiej wypadły województwa podlaskie - 30% odpowiedzi, oraz małopolskie - niecałe 36%. Kategoria urzędów centralnych podległych premierowi wypadła najgorzej w całym badaniu - odpowiedział tylko jeden urząd z pięciu.

Urzędy na bakier z internetem. Akcja Internetu Obywatelskiego

Zbiorcze wyniki akcji Internet Obywatelski

źródło: www.egov.pl

Istotną barierą w pełnym wykorzystaniu elektronicznej formy komunikacji jest brak stosowania podpisu elektronicznego, który to problem był wielokrotnie sygnalizowany w uzyskanych od urzędów odpowiedziach.