URTiP znów odrzuca ofertę TP SA

Witold Graboś, prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, utrzymał w mocy decyzję z 15 stycznia 2003 r., odmawiającą zatwierdzenia projektu oferty ramowej (czyli zestawu usług, jakie operator narodowy musi świadczyć na rzecz innych operatorów) TP S.A. Powodem jest jej niezgodność z Prawem Telekomunikacyjnym.

Oznacza to, że prezes URTiP nie uwzględnił złożonego przez TP S.A. wniosku o ponowne rozpatrzenie tej sprawy. Telekomunikacja Polska będzie więc musiała nowy projekt oferty, określający ramowe warunki umów o połączeniu sieci telekomunikacyjnych z innymi operatorami.

W uzasadnieniu Witold Graboś podtrzymał argumenty zawarte we wcześniejszej decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu oferty - czyli m.in. niezgodność propozycji TP S.A. z Prawem Telekomunikacyjnym oraz utrudnianie podjęcia działalności przez alternatywnych operatorów. Opinię Prezesa URTiP poparła Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (skupiająca alternatywnych operatorów działających na polskim rynku telekomunikacyjnym).

"Oferta ramowa jest ściśle powiązana z umową o połączeniu sieci, dlatego powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne do zawarcia umowy interkonektowej. TP S.A. będąc operatorem o pozycji dominującej w zakresie świadczenia usług powszechnych i usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych jest zobowiązana do zawierania umów z innymi operatorami na warunkach nie gorszych niż w zatwierdzonej przez Prezesa URTiP ofercie ramowej." czytamy w oświadczeniu przesłanym przez Jacka Strzałkowskiego, rzecznika prasowego Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

TP S.A. przysługuje teraz prawo wniesienia skargi bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji Prezesa URTiP.