UOKiK i IAB: decydujące starcie w sprawie pop-up?

Czy reklama pop-up jest nielegalna?

Zgodnie z prawem reklama typu pop-up nie jest zakazana. Jednak w opinii Urzędu, niektóre jej formy - w szczególności okienka internetowe pozbawione funkcji natychmiastowego wygaszenia lub zaprojektowane specjalnie w celu obchodzenia blokad stosowanych w programach antywirusowych posiadających opcję blokady - mogą stanowić istotną ingerencję w sferę prywatności użytkowników sieci. A tego obowiązujące przepisy zakazują - takie jst stanowisko UOKiK. - Prowadzone postępowanie wyjaśniające dotyczy naruszania przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - tłumaczy przedstawiciel Biura Prasowego UOKiK.

Zleceniodawcy reklam zamieszczanych w internecie są profesjonalnymi uczestnikami obrotu gospodarczego, dlatego są zobowiązani przestrzegać przepisów dotyczących ochrony konsumentów. A Urząd jest zobowiązany do reagowania w sytuacjach, w których może zostać naruszane prawo - mówi Maciej Chmielowski z UOKiK.

Zdaniem IAB reklama typu pop-up nie jest nielegalna. Uważamy, że większość nieprawidłowo działających reklam, które są przedmiotem zainteresowania Urzędu jest wynikiem błędów technicznych lub organizacyjnych, a nie celowych działań - mówi Jarosław Sobolewski. IAB od jakiegoś czasu obserwuje marginalnie występujące praktyki, które mają na celu wyłącznie generowanie wyższych CTR-ów. - To się z pewnością zmieni z udziałem IAB lub bez. Dla dobra klientów i branży powinniśmy to zrobić w ramach IAB Polska - deklaruje szef IAB Polska.

Czy regulacje wewnętrzne IAB wystarczą?

Reklama online, która posiada już 10% udziałów w torcie reklamowym stała się znaczącym i ważnym elementem rynku.

Musimy zdać sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy już traktowani przez regulatorów, jako nowe medium - lecz na takich samych zasadach jak "stare" media - mówi Jarosław Sobolewski. Dlatego konieczne są samoregulacje branżowe - również w odniesieniu do reklamy w sieci. IAB Polska od ponad roku działa w ramach Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy, które jest ciałem samoregulującym kwestie reklamy we wszystkich mediach w Polsce. Członkowie IAB zobowiązani są respektować zapisy zawarte w Kodeksie Etyki Reklamy i w razie ewentualnych wykroczeń podlegają oni ocenie Komisji Etyki Reklamy, w której sędziami z ramienia IAB Polska są: Dominik Kaznowski oraz Olgierd Cygan.

Jarosław Sobolewski podkreśla konieczność stopniowego wprowadzenia przez IAB wewnętrznych zaleceń odnośnie reklamy. Poziom samoregulacji jaki rozważamy - przy tak młodym i dynamicznie rozwijającym się rynku - powinien mieć odpowiednią rangę i zakres. Sądzimy, że dobrym początkiem będzie wprowadzanie "wskazówek" ang. guidelines, które ukierunkowywałyby rynek na podążenie w określonym kierunku. - mówi Dyrektor Generalny.

Podjęto więc prace nad stworzeniem dokumentów standaryzujących formaty reklamy internaktywnej w Polsce, oraz przy współpracy z UOKiK czynione są starania zmierzające do osiągnięcia porozumienia w sprawie uregulowania i wyeliminowania uciążliwych praktyk związaych z emisją określonego typu reklam w internecie.

Pracujemy wspólnie z działami prawnymi członków naszego związku oraz z Kancelarią Grzybkowski&Guzek, która od niedawna jest partnetem IAB Polska w kwestiach prawnych aspektów internetu - mówi Jarosław Sobolewski.

Czy UOKiK zadowoli się wprowadzeniem regulacji wewnętrznych? Urząd popiera samoregulacje branżowe, jednak zawsze bedziemy reagować w sytuacjach, w których mogło zostac naruszone prawo - zaznacza Maciej Chmielowski.

Najbliższy czas pokaże czy interwencja IAB w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz podjęte prace w zakresie stworzenia samoregulacyjnych zasad reklamy interaktywnej przyniosą zamierzone rezultaty.

Kamila Kurowska, Biuro Prasowe UOKiK

Obecnie - w ramach postępowań wyjaśniających - oczekujemy na informacje od właścicieli portal internetowych, dotyczące danych zleceniodawców reklam, przeciwko którym będą prowadzone postępowania.

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie w tym trybie nie powinno trwać dłużej niż 30 dni. Większa część z nich została wszczęta pod koniec października.