UOKiK: czterej operatorzy komórkowi mogą wspólnie rozwijać telewizję mobilną

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na utworzenie przez czterech operatorów komórkowych nowej spółki, która weźmie udział w przetargu na operatora telewizji mobilnej w standardzie DVB-H.

UOKiK pozytywnie rozpatrzył zgłoszenie czterech operatorów komórkowych przedstawione w sierpniu bieżącego roku. Spółki P4, Polkomtel, PTC i Centertel wnioskowały o zgodę na utworzenie nowego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność na hurtowym rynku telewizji mobilnej. Nazwa nowego podmiotu, w którym wnioskodawcy będą mieli po 25 procent głosów na zgromadzeniu wspólników, nie została jeszcze ustalona. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia działalności przez nową spółkę jest wygranie przetargu ogłoszonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Dotyczy on rezerwacji częstotliwości z zakresu 470-790 MHz na potrzeby świadczenia usług telewizji mobilnej w standardzie DVB-H.

Konkurs DVB-H został ogłoszony przez UKE 10 października 2008 roku. Zwycięzca będzie uprawniony do wykorzystywania zarezerwowanych częstotliwości na obszarze 31 miast Polski do 31 maja 2015 roku. W okresie od 1 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2023 roku częstotliwości będą mogły być wykorzystywane na terenie całego kraju. Termin składania ofert upływa 15 stycznia 2009 roku o godzinie 15:00.

Prezes UOKiK po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego uznał, że koncentracja nie przyczyni się do istotnego ograniczenia konkurencji. Nowa spółka nie będzie prowadziła działalności na rynkach, na których są obecni wnioskodawcy. Istotne znaczenie ma także zobowiązanie wynikające z zasad przetargu UKE. Podmiot, który zwycięży jest bowiem zobligowany do hurtowego oferowania usług przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na zasadach równych, jawnych oraz niedyskryminacyjnych.