TP odpowiada na decyzję UOKIK

Prezes UOKIK nakazał Telekomunikacji Polskiej S.A. wstrzymanie podwyżki opłat za połączenia do numerów 0-708, które wiązało się z podwyżką tanich rozmów międzynarodowych oferowanych przez operatorów alternatywnych. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji świętuje. Telekomunikacja nie daje za wygraną.

Przeciw podwyżkom prostestowali oczywiście operatorzy alternatywni. Zgłosili się do Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, który uznał jednak, że nie może ingerować w decyzję TP SA. Operatorzy zgłosili się więc o pomoc do UOKiK-u, który wydał odpowiednią decyzję, której TP nie może się nie podporzadkować.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji z aprobatą przyjęła decyzję prezesa UOKIK. Poniżej przedstawiamy jej stanowisko.

Stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji z uznaniem przyjęła precedensową decyzję Prezesa UOKIK nakazującą Telekomunikacji Polskiej S.A. wstrzymanie podwyżki opłat za połączenia do numerów 0-708 1xx xxx. Na numerach tych świadczone są usługi tanich połączeń międzynarodowych i międzystrefowych. Decyzja jest natychmiast wykonalna, co ma szczególne znaczenie dla rynku telekomunikacyjnego, na którym zmiany zachodzą szybciej niż w innych sektorach gospodarki. W opinii KIGEIT, stanowi ona kolejny krok mający na celu wzmacnianie konkurencji na rynku oraz zapewnienie abonentom usług telekomunikacyjnych po przystępnej cenie. Na szczególną aprobatę zasługuje sprawność i szybkość reakcji UOKIK na działania Telekomunikacji Polskiej S.A., co powinno stanowić przykład dla innych organów, w tym dla Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Z związku z tym, Izba pragnie podziękować pracownikom UOKIK za wysiłek włożony w przygotowanie tej jakże ważnej dla rynku decyzji.

Poniżej odpowiedź biura prasowego Telekomunikacji Polskiej SA.

Stanowisko TP w sprawie wstepnej decyzji Prezesa UOKIK

TP musi się zastosować do wstępnej decyzji prezesa UOKiK zakazującej

podwyżki cen połączeń na numery 0-708, ale nie zgadza się z nią.

Zmiana ceny wynika z konieczności zapewnienia rentowności usługi, która wcześniej świadczona była poniżej kosztów. Nie jest to w żadnym wypadku działanie antykonkurencyjne i wymierzone w innych operatorów. Wręcz

odwrotnie, decyzja o podwyżce ceny do poziomu ponoszonych kosztów

została podjęta w celu uniknięcia zarzutu stosowania przez TP cen

poniżej kosztów. Przed wydaniem wstępnej decyzji Prezes UOKiK powinien w toku postępowania antymonopolowego udowodnić, że dane działanie jest praktyką antykonkurencyjną oraz 'uprawdopodobnić', że dalsze

stosowanie zarzucanej TP praktyki może spowodować poważne i trudne do usunięcia zagrożenia dla konkurencji. Sam fakt napisania i wysłania przez konkurenta TP (Netia) do Prezesa UOKiK wniosku w żadnej mierze nie może być uznane za 'uprawdopodobnienie', że TP narusza prawo i że powoduje zagrożenie dla konkurencji. Nie może to też być podstawa do wydania decyzji wstępnej. Prezes UOKiK powinien zebrać dowody na poparcie zarzutów, czego w ocenie TP nie uczynił.

Zdaniem TP, konkurencyjni operatorzy na drodze postępowania

administracyjnego próbują zmusić spółkę do dalszego świadczenia usługi poniżej kosztów. Starają się bronić swoich przychodów kosztem TP. Nie możemy się na to zgodzić. Sam wnioskodawca (Netia) nie zarzuca we wniosku, że nowa cena ma charakter ceny nieuczciwej, np. nadmiernie

wygórowanej.

Trzeba też pamiętać, że wykorzystywanie numerów dostępowych na numeracji 0-708 do świadczenia połączeń międzynarodowych jest kontrowersyjne w świetle rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych. Numeracja 0-708 została przydzielona operatorom,

w tym Netii, do świadczenia usług o podwyższonej opłacie. Zdaniem TP, do świadczenia usług połączeń międzynarodowych jest przeznaczona inna numeracja z Planu Numeracji Krajowej. TP informowała o tym innych operatorów w kwietniu 2005 r., stara się też zwrócić uwagę Prezesa URTiP na ten i inne przykłady stosowania numeracji niezgodnie z przeznaczeniem. Problem ten występuje także w krajach UE. Niemiecki regulator rynku telekomunikacyjnego wydał zarządzenie zakazujące oferowania na numerach typu premium rate (z regułu 0-90x w krajach UE) połączeń międzynarodowych.

TP zdecydowanie zaprzecza, jakoby wypowiedzenie umowy Netii o

współpracy i rozliczaniu usług na numeracji 0- 708 miało jakikolwiek związek z podwyżką cen dla tej numeracji. Wypowiedzenie umowy wynikało z faktu, że Netia odmawiała czynnej współpracy z TP w zwalczaniu procederu naciągania klientów TP przez usługodawców o podwyższonej opłacie współpracujących z Netią. Chodzi o tzw. 'czarny ruch' na numery 0-708. Przyczyny tej decyzji są doskonale znane Prezesowi UOKiK.

TP analizuje, jakie działania może podjąć w obecnej sytuacji. Po pierwsze zaskarżymy do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną decyzję; naszym zdaniem z naruszeniem art. 88 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów decyzję tymczasową Prezesa UOKiK. W dalszej perspektywie, po uchyleniu decyzji przez SOKiK, jedną z możliwości jest dochodzenie roszczeń na drodze prawnej. W przypadku bezpodstawnego wydania decyzji tymczasowej przedsiębiorcy, który

poniósł szkodę w wyniku jej stosowania przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania z tego tytułu od Skarbu Państwa

reprezentowanego w takim postępowaniu przez Prezesa UOKiK.

Za pomocą numerów 0-708 operatorzy alternatywni, m.in. Netia, Energis oferują połączenia międzynarodowe w cenie 35 groszy za minutę czyli mniej więcej tyle, ile za połączenia w rychu międzymiastowym pobiera TP SA. Ceny operatorów alternatywnych były często kilkakrotnie niższe niż taryfy Telekomunikacji, a przy tym wygodne, bo korzystanie z usługi nie wymagało zakupu karty zdrapki czy włączania komputera jak w wypadku jeszcze tańszych usług połączeń VoIP.