Szerokopasmowa pięciolatka

Według IDC w ciągu pięciu lat od 2001 do 2006 roku przychody z usług szerokopasmowych w Europie Środkowej wzrosną 12-krotnie i na koniec tego okresu sięgną niemal 1 mld USD. Liczba linii szerokopasmowych wzrośnie w tym okresie w regionie 10-krotnie i przekroczy 2 mln – przy czym największe procentowe wzrosty liczby podłączeń szerokiego pasma mają mieć miejsce w roku bieżącym i przyszłym.

IDC Polska przedstawiła raport na temat rynku usług dostępu do Internetu w Europie Środkowej w latach 2001 - 2006. Według IDC w br. liczba łączy dial-up (zarówno PSTN jak i ISDN) wśród indywidualnych użytkowników wzrosła o 26,9%, do 1,92 mln, w porównaniu z rokiem ubiegłym. Liczba podłączeń szerokopasmowego dostępu do Internetu rośnie znacznie szybciej – w br. ich liczba w stosunku do 2001 roku ma wzrosnąć o 84,3%. Nadal jednak jest ich niewiele – w 2001 roku było to 95 tys., na koniec br. ich liczba ma sięgnąć 176,4 tys. Odmiennie wygląda sytuacja w sektorze biznesowym. Nieznacznie – o 9,4%, do 2,4 mln, w porównaniu z 2001 roku - wzrosła liczba przyłączeń poprzez dial-up. Znacznie dynamiczniej rosła za to liczba łączy dzierżawionych – o 28,9% - jednak ich liczba nie przekracza w sumie 60 tys. Najszybciej rosła jednak liczba klientów (podłączeń) usług szerokopasmowych – o 107% - i na koniec br. wynieść ma 232 tys.

Według IDC w ciągu najbliższych czterech lat wśród klientów indywidualnych najszybciej rosła będzie liczba wykorzystywanych łączy szerokopasmowych. Analogiczny do tegorocznego stopień wzrostu w tym segmencie utrzyma się jednak jeszcze tylko w przyszłym roku – liczba sprzedanych linii szerokopasmowych wzrośnie na koniec 2003 do 323 tys., co oznaczać będzie ponad 83-proc. wzrost. Potem liczba łączy szerokopasmowych będzie rosła wolniej: o niespełna 60% w roku 2004 i niecałe 36% w 2006 – całkowita liczba linii szerokopasmowych u klientów indywidualnych sięgnie wówczas w całym regionie 980 tys.

Podobna sytuacja nastąpi także w sektorze użytkowników firmowych: już w przyszłym roku wzrost liczby linii szerokopasmowych będzie – choć nadal imponujący - wyraźnie niższy, i wyniesie niespełna 80%. Na koniec 2003 roku liczba liniii szerokopasmowych wzrośnie do w tym segmencie do 415,2 tys. W kolejnych latach będzie rosła wolniej – o 44,3% w 2004, o 40% w 2005 i o 32% w 2006. W 2006 roku przewidywana liczba linii szerokopasmowych wynieść ma 1,12 mln.

IDC przewiduje natomiast, że równolegle ze stopniowym i dynamicznym wysycaniem dostępem szerokopasmowym segmentów indywidualnego i korporacyjnego, bardzo szybko kurczyć będzie się przyrost liczby bardziej tradycyjnych form dostępu: poprzez dial-up i łącza dzierżawione. Pomiędzy rokiem 2002 a 2006 liczba linii dial-up u klientów indywidualnych wzrośnie w sumie o nieco ponad 800 tys., do 2,78 mln. Jednak w 2006 roku przyrost wyniesie tylko 2,6%. Jeszcze bardziej odwrót od dial-up widoczny będzie w sektorze biznesowym. Przyrost liczby linii dial-up będzie spadał w firmach bez względu na wielkość. O ile jeszcze w 2003 roku liczba linii dial-up wzrośnie w tym sektorze o 5%, to od 2004 roku obserwowany będzie spadek ich liczby; w 2004 roku wyniesie on 2,3%, a w następnych dwóch latach o 1,7% i 0,2%. Słabnąć będzie przyrost liczby łączy dzierżawionych – jeszcze w przyszłym roku wynieść ma on 23%, jednak w 2006 roku, kiedy liczba łączy dzierżawionych w regionie wyniesie 90,75 tys., sięgnie on tylko niespełna 3%.

W ciągu najbliższych pięciu lat w całym regionie ponad dziesięciokrotnie – do 2,1 mln - wzrośnie liczba linii szerokopasmowych. Najbardziej – ponad 10-krotnie wzrośnie pomiędzy 2001 a 2006 rokiem liczba linii szerokopasmowych wśród najmniejszych firm, zatrudniających do 50 osób. W 2006 roku liczba tych linii w segmencie wyniesie ponad 1 mln. Wśród firm zatrudniających od 50 do 250 osób liczba linii szerokopasmowych wzrośnie w ciągu najbliższych pięciu lat ponad 5-krotnie – do 29 tys. W tym segmencie najbardziej – niemal dwukrotnie - spadnie w tym okresie liczba linii dial-up. Wśród największych firm, powyżej 250 pracowników, liczba linii szerokopasmowych wzrośnie w tym okresie czterokrotnie, do 6,1 tys.

Stosownie do zasięgu usług, będą także rosły przychody z poszczególnych usług dostępowych. W segmencie klientów indywidualnych, wielkość przychodów z usług dial-up wzrosnąć ma trzykrotnie w ciągu pięciu lat, do 394 mln USD. Za to 12-krotnie wzrosną w tym okresie przychody z usług szerokopasmowych. W 2006 roku mają one przynieść łącznie ponad 236 mln USD.

W sektorze biznesowym, przychody z usług szerokopasmowych wzrosną w najbliższej pięciolatce także 12–krotnie. W 2006 roku mają one wynieść 725 mln USD. Ponad dwukrotnie wzrośnie też wartość sprzedanych usług łącza dzierżawionego, do 463,6 mln USD.

W sumie, rynek usług szerokopasmowych w regionie wzrośnie 12-krotnie, do niespełna 1 mld USD w 2006 roku. Dla porównania, na całym rynku tylko niespełna dwukrotnie wzrosną przychody z dial-up (do 856 mln USD) i łączy dzierżawionych (do 463 mln USD).