Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Szerokopasmowa pięciolatka

Według IDC w ciągu pięciu lat od 2001 do 2006 roku przychody z usług szerokopasmowych w Europie Środkowej wzrosną 12-krotnie i na koniec tego okresu sięgną niemal 1 mld USD. Liczba linii szerokopasmowych wzrośnie w tym okresie w regionie 10-krotnie i przekroczy 2 mln – przy czym największe procentowe wzrosty liczby podłączeń szerokiego pasma mają mieć miejsce w roku bieżącym i przyszłym.

IDC Polska przedstawiła raport na temat rynku usług dostępu do Internetu w Europie Środkowej w latach 2001 - 2006. Według IDC w br. liczba łączy dial-up (zarówno PSTN jak i ISDN) wśród indywidualnych użytkowników wzrosła o 26,9%, do 1,92 mln, w porównaniu z rokiem ubiegłym. Liczba podłączeń szerokopasmowego dostępu do Internetu rośnie znacznie szybciej – w br. ich liczba w stosunku do 2001 roku ma wzrosnąć o 84,3%. Nadal jednak jest ich niewiele – w 2001 roku było to 95 tys., na koniec br. ich liczba ma sięgnąć 176,4 tys. Odmiennie wygląda sytuacja w sektorze biznesowym. Nieznacznie – o 9,4%, do 2,4 mln, w porównaniu z 2001 roku - wzrosła liczba przyłączeń poprzez dial-up. Znacznie dynamiczniej rosła za to liczba łączy dzierżawionych – o 28,9% - jednak ich liczba nie przekracza w sumie 60 tys. Najszybciej rosła jednak liczba klientów (podłączeń) usług szerokopasmowych – o 107% - i na koniec br. wynieść ma 232 tys.

Według IDC w ciągu najbliższych czterech lat wśród klientów indywidualnych najszybciej rosła będzie liczba wykorzystywanych łączy szerokopasmowych. Analogiczny do tegorocznego stopień wzrostu w tym segmencie utrzyma się jednak jeszcze tylko w przyszłym roku – liczba sprzedanych linii szerokopasmowych wzrośnie na koniec 2003 do 323 tys., co oznaczać będzie ponad 83-proc. wzrost. Potem liczba łączy szerokopasmowych będzie rosła wolniej: o niespełna 60% w roku 2004 i niecałe 36% w 2006 – całkowita liczba linii szerokopasmowych u klientów indywidualnych sięgnie wówczas w całym regionie 980 tys.

Podobna sytuacja nastąpi także w sektorze użytkowników firmowych: już w przyszłym roku wzrost liczby linii szerokopasmowych będzie – choć nadal imponujący - wyraźnie niższy, i wyniesie niespełna 80%. Na koniec 2003 roku liczba liniii szerokopasmowych wzrośnie do w tym segmencie do 415,2 tys. W kolejnych latach będzie rosła wolniej – o 44,3% w 2004, o 40% w 2005 i o 32% w 2006. W 2006 roku przewidywana liczba linii szerokopasmowych wynieść ma 1,12 mln.

IDC przewiduje natomiast, że równolegle ze stopniowym i dynamicznym wysycaniem dostępem szerokopasmowym segmentów indywidualnego i korporacyjnego, bardzo szybko kurczyć będzie się przyrost liczby bardziej tradycyjnych form dostępu: poprzez dial-up i łącza dzierżawione. Pomiędzy rokiem 2002 a 2006 liczba linii dial-up u klientów indywidualnych wzrośnie w sumie o nieco ponad 800 tys., do 2,78 mln. Jednak w 2006 roku przyrost wyniesie tylko 2,6%. Jeszcze bardziej odwrót od dial-up widoczny będzie w sektorze biznesowym. Przyrost liczby linii dial-up będzie spadał w firmach bez względu na wielkość. O ile jeszcze w 2003 roku liczba linii dial-up wzrośnie w tym sektorze o 5%, to od 2004 roku obserwowany będzie spadek ich liczby; w 2004 roku wyniesie on 2,3%, a w następnych dwóch latach o 1,7% i 0,2%. Słabnąć będzie przyrost liczby łączy dzierżawionych – jeszcze w przyszłym roku wynieść ma on 23%, jednak w 2006 roku, kiedy liczba łączy dzierżawionych w regionie wyniesie 90,75 tys., sięgnie on tylko niespełna 3%.

W ciągu najbliższych pięciu lat w całym regionie ponad dziesięciokrotnie – do 2,1 mln - wzrośnie liczba linii szerokopasmowych. Najbardziej – ponad 10-krotnie wzrośnie pomiędzy 2001 a 2006 rokiem liczba linii szerokopasmowych wśród najmniejszych firm, zatrudniających do 50 osób. W 2006 roku liczba tych linii w segmencie wyniesie ponad 1 mln. Wśród firm zatrudniających od 50 do 250 osób liczba linii szerokopasmowych wzrośnie w ciągu najbliższych pięciu lat ponad 5-krotnie – do 29 tys. W tym segmencie najbardziej – niemal dwukrotnie - spadnie w tym okresie liczba linii dial-up. Wśród największych firm, powyżej 250 pracowników, liczba linii szerokopasmowych wzrośnie w tym okresie czterokrotnie, do 6,1 tys.

Stosownie do zasięgu usług, będą także rosły przychody z poszczególnych usług dostępowych. W segmencie klientów indywidualnych, wielkość przychodów z usług dial-up wzrosnąć ma trzykrotnie w ciągu pięciu lat, do 394 mln USD. Za to 12-krotnie wzrosną w tym okresie przychody z usług szerokopasmowych. W 2006 roku mają one przynieść łącznie ponad 236 mln USD.

W sektorze biznesowym, przychody z usług szerokopasmowych wzrosną w najbliższej pięciolatce także 12–krotnie. W 2006 roku mają one wynieść 725 mln USD. Ponad dwukrotnie wzrośnie też wartość sprzedanych usług łącza dzierżawionego, do 463,6 mln USD.

W sumie, rynek usług szerokopasmowych w regionie wzrośnie 12-krotnie, do niespełna 1 mld USD w 2006 roku. Dla porównania, na całym rynku tylko niespełna dwukrotnie wzrosną przychody z dial-up (do 856 mln USD) i łączy dzierżawionych (do 463 mln USD).