Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Stosunki PBI i Gemius są bardziej partnerskie, niż układ oparty na relacji zleceniodawca-zleceniobiorca - wywiad z Arturem Zawadzkim, prezesem Gemius

Jak wygląda w badaniu Megapanel podział kompetencji pomiędzy PBI, a firmą badawczą Gemius, kto decyduje o przyporządkowywaniu konkretnych witryn do odpowiednich kategorii tematycznych, dlaczego Nasza-Klasa nie korzysta już z audytu site-centric, skąd biorą się protesty przeciw wynikom badania Megapanel oraz czy badanie panelowe to dobre rozwiązanie- rozmowa z Arturem Zawadzkim, prezesem Gemius.

Stosunki PBI i Gemius są bardziej partnerskie, niż układ oparty na relacji zleceniodawca-zleceniobiorca - wywiad z Arturem Zawadzkim, prezesem Gemius
Jak wygląda podział kompetencji pomiędzy dwoma firmami odpowiadającymi za tworzenie standardu badań internetu w Polsce, czyli pomiędzy PBI a Gemiusem?

Badanie Megapanel PBI/Gemius realizowane jest na podstawie podpisanej w 2004 roku umowy pomiędzy PBI i Gemiusem. Oparte jest na metodologii, która została szczegółowo opisana i stała się załącznikiem do umowy. Obowiązkiem Gemiusa jest realizacja badania zgodnie z przyjętą metodologią.

Podpisana umowa powołała też do życia nowe ciało - Radę Badania - która ma obowiązek dbać o rozwój metodologii. Na forum Rady Badania omawiane są również bieżące sprawy związane z realizacją badania czy też rozwojem aplikacji gemiusExplorer. W skład organu wchodzi osiem osób - sześciu członków powołuje PBI dwóch zaś Gemius.

Jaką funkcję pełni PBI w badaniu Megapanel?

Może to się wydawać paradoksalne, ale mimo że z formalnego punktu widzenia PBI jest stroną umowy, to tak naprawdę nie ma bezpośredniego wpływu na badanie. Najistotniejszym organem jest Rada Badania. To na jej forum omawiane są i zapadają decyzje związane z kształtem badania, kierunkami rozwoju i zmianami w metodologii. Rada spotyka się systematycznie, działa w oparciu o regulamin, podejmuje uchwały, które są obligatoryjne dla Gemius.

Rola Gemius w badaniu Megapanel PBI/Gemius jest dość jasno określona, wykonując codzienne obowiązki - od komunikacji z panelistami po edukowanie rynku, dbamy o to, by badanie było realizowane i wyniki dostarczane do klientów. Gemius odpowiada również za rozwój tych części badania, które nie są związane z jego metodologią. Jest to m.in. rozwój aplikacji analitycznej gemiusExplorer, zmiany związane z coraz większą ilością danych, które musi przetworzyć czy zmiany sposobu analizy danych tak, by oprócz dostarczenia wyników badania, mógł odpowiadać na skomplikowane pytania coraz bardziej świadomych klientów.

Z punktu widzenia umowy, która nas wiąże, PBI pełni dwie podstawowe funkcje - jest aktywnym propagatorem badania na rynku oraz płaci nam za jego realizację. W początkowym okresie było to jedyne źródło przychodów z tytułu realizacji badania Megapanel PBI/Gemius. Dziś uzyskujemy również przychody z tytułu dystrybucji plików wyników, audytu site-centric oraz raportów i analiz wykonywanych na zlecenie klientów.

Stosunki PBI i Gemius są bardziej partnerskie, niż układ oparty na relacji zleceniodawca-zleceniobiorca - wywiad z Arturem Zawadzkim, prezesem Gemius

Czyli PBI można traktować jako Waszego pracodawcę, który tworząc Radę Badania dał Wam możliwość współdecydowania o kształcie badania Megapanel?

Pracodawca to raczej nie trafne porównanie, choć rzeczywiście nasi przedstawiciele w Radzie Badania mają możliwość współdecydowania o jego kształcie.

Więc może PBI jest bardziej zleceniodawcą badania?

Tak, to jest nieco lepsze określenie. W wielu miejscach w umowie nasze relacje są bardziej partnerskie niż oparte na relacjach zleceniodawca - zleceniobiorca.

Skład Rady Badania

Do Rady Badania 7 podmiotów wyznacza swoich przedstawicieli:

1 przedstawiciela wyznacza Onet - Radosław Kucko

1 przedstawiciela wyznacza WP - Adam Czerski

1 przedstawiciela wyznacza Interia - Artur Potocki

1 przedstawiciela wyznacza Agora - Arkadiusz Kustra

1 przedstawiciela wyznacza Rzeczpospolita - Aneta Rumniak

2 przedstawicieli wyznacza Gemius - Małgorzata Wołejko i Jarosław Pawlak (wiceprzewodniczący RB)

1 przedstawiciela wyznacza PBI - Andrzej Garapich (przewodniczący RB)

Literalnie, według Umowy PBI-Gemius, zapisano że:

dwóch przedstawicieli Rady Badania wyznacza Gemius,

jednego PBI,

pięciu właściciele PBI.

Rada jest ciałem kolegialnym, decyzje metodologiczne przechodzą kwalifikowaną większością głosów, a przy niektórych decyzjach Gemius ma prawo veta. Uchwały RB są jawne.

(przypis redakcji)

Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New replica rolex watches are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.