Stabilizacja po akcesji

Bank Światowy podsumował w swoim raporcie sytuację ekonomiczną nowych członków Unii Europejskiej.

Po okresie wysokiego tempa wzrostu inwestycji, eksportu, produkcji i cen po akcesji do UE, grupa UE-8 (Czechy, Węgry, Estonia, Litwa, Polska, Słowacja i Słowenia) wykazuje bardziej ustabilizowane wyniki gospodarcze - czytamy w raporcie. Autorzy raportu podkreślają, że postępy w realizacji reform były w omawianych krajach w tym roku raczej niewielkie.

Jak wynika z lipcowej edycji Kwartalnego Raportu Ekonomicznego, na początku 2005 roku tempo wzrostu produkcji zmniejszyło się. W I kw. br. tempo wzrostu PKB w wartościach realnych było wolniejsze w całym regionie (wyjątek stanowiła Estonia). Jednak większość krajów grupy UE-8 nadal ma dość wysokie tempo wzrostu, większość osiąga również zamierzone cele fiskalne i inflacyjne. "W międzyczasie, ostatnie niepowodzenie w zakresie uzgodnienia perspektyw finansowych i budżetu UE na lata 2007 - 2013 utrudniło nowym członkom planowanie finansowe w średnim terminie, ze względu na niepewność w zakresie przyszłych transferów środków z UE" - zauważa Thomas Blatt Laursen, główny autor raportu, Główny Ekonomista na Region Europy i Azji Centralnej Banku Światowego.

W pierwszym roku po akcesji w krajach UE-8 nastąpił bardzo szybki wzrost obrotów handlowych, nie tylko z krajami unijnej Piętnastki, ale również miedzy nowymi członkami i z krajami spoza Unii. Wzrósł również napływ kapitału, w tym zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

Zdaniem autorów raportu, do tej pory najbardziej na akcesji skorzystali rolnicy - znajduje to odzwierciedlenie we wzroście cen produktów rolnych oraz wzroście sprzedaży i wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Specjalna część raportu została poświęcona partnerstwu publiczno - prywatnemu. Zdaniem przedstawicieli Banku Światowego, staje się ono coraz popularniejszym rozwiązaniem wśród nowych członków UE, pozwala na większe inwestycje w infrastrukturę, lepszą alokację ryzyka pomiędzy sektor prywatny i państwowy, wprowadzenie bardziej efektywnych kosztowo rozwiązań i poprawę jakości świadczonych usług. Największą liczbą projektów PPP mogą pochwalić się Węgry (np. autostrada M5), autorzy raportu wymieniają także Polskę i Czechy, które próbują rozszerzyć zakres zaangażowania inwestorów prywatnych w rozwój infrastruktury.