Spłata obligacji MCI Management

Dnia 16 października br. nastąpiło całkowite rozliczenie zobowiązań z tytułu dwuletnich obligacji MCI Management SA wyemitowanych w październiku 2007 r.

Zobowiązania z tytułu dwuletnich obligacji wyemitowanych 17 października 2007 roku zostały w dużym stopniu rozliczone 11 września br. poprzez rolowanie tych papierów nową emisją obligacji zwykłych na okaziciela serii B zamiennych na akcje MCI Management. Pozostała część została wykupiona i rozliczona gotówką. W chwili obecnej MCI Management posiada zobowiązania z tytułu trzyletnich obligacji zamiennych, w wysokości 50 mln PLN.

"Cieszy nas pomyślne zamknięcie całego procesu. Wywiązaliśmy się z zaciągniętych zobowiązań, a nasze obligacje przyniosły obligatariuszom wymierne zyski. Dowodem na to jest chociażby fakt, że część dotychczasowych obligatariuszy kontynuuje swoją inwestycję, decydując się na objęcie kolejnych papierów dłużnych MCI.Nie bez znaczenia jest dla nas również fakt, że podczas tegorocznej emisji w gronie obligatariuszy, którym przydzielone zostały obligacje, znalazło się m.in. kilkanaścifunduszy (inwestycyjnych i OFE)." - mówi Beata Stelmach, członek zarządu MCI Management SA.

Źródło: MCI Management