Rząd zaakceptował program wspierania handlu elektronicznego i usług

Podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Rady Ministrów zaakceptowany został przedłożony przez ministra gospodarki program działań na rzecz wspierania elektronicznego handlu i usług na lata 2009-2011. Jego realizacja ma ułatwić między innymi prowadzenie działalności gospodarczej przy wykorzystaniu Internetu.

Główne cele, których osiągnięcie zapewni realizacja programu to ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu Internetu, stworzenie warunków prawnych do stosowania narzędzi teleinformatycznych oraz udzielenie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych na odległość. Zaakceptowany przez Radę Ministrów dokument opisuje zmiany kreujące odpowiednie otoczenie dla handlu i biznesu elektronicznego. Ich efektem ma być przyspieszone tempo wzrostu gospodarczego.

Istotnym elementem programu jest wsparcie dla inwestycji w infrastrukturę informatyczną firm, ukierunkowane między innymi na zwiększenie intensywności współpracy przedsiębiorstw realizowanej na drodze elektronicznej. Wykorzystane zostaną w tym celu instrumenty finansowe przewidziane w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Utworzona zostanie publiczna platforma elektroniczna połączona z publicznymi rejestrami przedsiębiorstw. Użytkownicy otrzymają dostęp do informacji pomocnych w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w nawiązywaniu relacji z odbiorcami. Przybliżone zostaną zagadnienia związane z ekonomiką e-gospodarki i zasadami e-marketingu. Przedsiębiorcy otrzymają też materiały o dostępnych środkach inwestycyjnych i pomocowych oraz o szkoleniach. Do podejmowania aktywności zachęcą przykłady firm, które osiągnęły sukces.

W programie postulowane jest także przygotowanie propozycji zmian w rozwoju przedsiębiorstw świadczących usługi drogą elektroniczną oraz wykazanie większej troski o właściwy poziom ochrony własności intelektualnej. Kontynuowane będą prace legislacyjne zmierzające do wyeliminowania niezgodnych z prawem praktyk stosowanych w sieci oraz do poprawy bezpieczeństwa transakcji elektronicznych. W grę wchodzi zarówno usunięcie luk prawnych i aktualizowanie prawa związanego ze świadczeniem handlu elektronicznego, jak i nowelizowanie przepisów dotyczących stosowania podpisu elektronicznego i faktur elektronicznych. Intencją twórców projektu jest usuwanie wszelkich barier technologicznych, organizacyjnych i prawnych, utrudniających proces udostępniania usług w formie cyfrowej.

Poprawie ulegną też warunki do upowszechniania płatności elektronicznych, które będą korzystnie wpływały na bezpieczeństwo realizowanych transakcji. Pojawią się ponadto instrumenty usprawniające logistykę dostaw w handlu elektronicznym.

Program wspierania handlu elektronicznego to element realizacji Planu informatyzacji państwa na lata 2007-2010. Jego przyjęcie było konieczne w obliczu faktu, iż rynek handlu elektronicznego według informacji podawanych przez resort gospodarki stanowi zaledwie 1 procent handlu detalicznego i około 6 procent handlu hurtowego.

Z pełną treścią komunikatu związanego z przyjęciem wspomnianego programu można zapoznać się odwiedzając serwis Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.