Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Ruszył projekt ALIPRO

Ruszył projekt finansowy ALIPRO (Supporting the ALIgnment of IST research PROgrammes), finansowany przez Unię Europejską. Projekt ma na celu wsparcie integracji programów naukowo-badawczych nowych państw członkowskich oraz państw kandydujących w dziedzinie technologii bezprzewodowych oraz usług i aplikacji mobilnych.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum 14 organizacji reprezentujących wspomniane państwa, a jego koordynatorem jest polska Fundacja MOST (Mobile Open Society through wireless Technology).

ALIPRO zamierza przyczynić się do szybszego ujednolicenia programów badawczych, ich usprawnienia oraz integracji w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), tak aby wzmocnić strukturę finansowania badań na poziomie ogólnoeuropejskim. Wykonawcy projektu zamierzają osiągnąć wyznaczone cele poprzez rozpoznanie i ocenę potencjału narodowych systemów finansowania BiR oraz opracowanie nowej, kompleksowej strategii rozwojowej dla tych systemów.

Kolejnym celem ALIPRO jest wsparcie nowopowstałej europejskiej Platformy Technologicznej "eMobility" poprzez zaangażowanie do jej budowy specjalistów z dziedziny technologii mobilnych z nowych państw członkowskich oraz państw kandydujących. "eMobility" (Mobile and Wireless Communications and Technology Platform) to nowa inicjatywa Komisji wspierająca koncentrację potencjału badawczego Unii Europejskiej celem wzrostu wydajności nakładów na badania i rozwój w dziedzinie technologii bezprzewodowych.

Do konsorcjum ALIPRO zaproszonych zostało dziesięć organizacji z krajów nowoprzyjętych, a także po jednym przedstawicielu z Bułgarii, Rumunii, Turcji oraz Niemiec. Projekt zyskał już poparcie rządów Polski, Litwy oraz parlamentu Rumunii. Został rozpoczęty w marcu 2005 i będzie trwał jeden rok. Więcej informacji tutaj.