Rozwojowa strategia

Ster-Projekt ogłosił strategię na lata 2003 - 2005, opracowaną wspólnie z firmą doradczą McKinsey. Spółka zakłada, że średni wzrost przychodów wyniesie w tych latach 15 - 20% rocznie. Udział usług w strukturze sprzedaży firmy ma zwiększać się, tak aby w 2005 roku osiągnąć poziom 50%.

Strategia zakłada ponadto, że do roku 2005 spółka stanie się dużym, wyspecjalizowanym integratorem systemów i aplikacji informatycznych. W ten sposób Ster-Projekt ma zamiar znaleźć się w pierwszej trójce krajowych firm dostarczających usługi IT w Polsce. Realizacja założeń opierać ma się przede wszystkim na rozwoju i polepszeniu kompetencji w zakresie usług infrastrukturalnych (bezpieczne przetwarzanie i przesyłanie danych) ), usług związanych z bezpieczeństwem (PKI itp.), integracji aplikacji (EAI) i wdrażaniu rozwiązań ERP. Drugim celem strategii jest osiągnięcie czołowej pozycji wśród dostawców wybranych aplikacji dla określonych sektorów rynkowych poprzez wzrost organiczny a także fuzje i przejęcia.

Ster-Projekt zakłada w 2002 roku wzrost przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów do około 300 milionów złotych przy osiągnięciu dodatniego wyniku finansowego netto. W latach 2003-2005, jako skutek spodziewanego organicznego wzrostu, Ster-Projekt zakłada osiągnięcie średniego rocznego wzrostu przychodów na poziomie 15-20% oraz stopniową poprawę marży operacyjnej do poziomu powyżej 7% w 2005 roku.

Firma będzie również zmieniała strukturę osiąganych przychodów. Planowany udział dostarczanych usług i rozwiązań w całkowitych przychodach zwiększy się z około 33% w 2002 roku do ponad 50% w 2005.