Rada nadzorcza Interii przeciwna zmianom w zarządzie portalu

Zdaniem przedstawicieli rady nadzorczej Interia.pl zastąpienie obecnego prezesa i wiceprezesa portalu osobami związanymi z większościowym udziałowcem - firmą ComArch SA - będzie miało zły wpływ na rozwój spółki i posłuży do przejęcia nad nią możliwie jak największej kontroli. Rada wyraża obawę co do odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia proponowanych przez ComArch kandydatów: Grzegorza Błażewicza i Dariusza Mazurkiewicza.

Jak czytamy w komunikacie giełdowym, w opinii rady nadzorczej portalu dokonywanie w tej chwili zmian w składzie zarządu spółki będzie dla niej niekorzystne. Może osłabić pozycję portalu na rynku usługi internetowych a w konsekwencji w perspektywie kilku miesięcy istotnie wpłynąć na obniżenie kursu akcji - wskazują przedstawiciele RN.

Rada nadzorcza Interii przypomina, że podczas jej posiedzenia w sierpniu br. obaj akcjonariusze: ComArch i RMF zaakceptowali i pozytywnie ocenili strategię obecnego zarządu dotyczącą zarządzania portalem i realizacji przez spółkę nowych projektów. Jednym z powodów akceptacji było osiągnięcie przez portal zysku netto (ponad 2,1 mln zł).

Tym samym trudno przedstawicielom rady nadzorczej znaleźć powody, dla których niezbędne byłoby przeprowadzenie zmian w zarządzie Interii.

Tym bardziej, że w czerwcu br. walne zgromadzenie akcjonariuszy udzieliło absolutorium wszystkim członkom zarządu portalu, w tym Jackowi Pasławskiemu, którego ComArch chce odwołać ze stanowiska prezesa 16 października br. W okresie ostatnich 3 miesięcy nie istniały żadne okoliczności, które by uzasadniały dokonanie zmian w składzie zarządu - pisze rada nadzorcza.

Kontrowersyjne kandydatury

Przedstawicieli RN najwięcej zastrzeżeń mają do proponowanych przez ComArch kandydatów: Grzegorza Błażewicza (dyrektora marketingu w ComArch) i Dariusza Mazurkiewicza (zajmującego się finansami w tej samej firmie). Rada nadzorcza wyraża głęboką obawę, co do odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia tych osób w zarządzaniu spółką giełdową działającą w obszarze mediów elektronicznych i zaawansowanych technologii - czytamy w komunikacie.

Zdaniem rady za zmianami w zarządzie Interii nie przemawiają żadne obiektywne okoliczności. Wprowadzenie wnioskowanych zmian służy wyłącznie realizacji partykularnych interesów jednego akcjonariusza - spółki Comarch S.A. - zmierzającego do wprowadzenia do organów spółki jak największej liczby osób związanych z tym akcjonariuszem, a tym samym przejęcia możliwe największej kontroli nad nią - wskazują członkowie RN - Działania te będą jednocześnie szkodliwe dla spółki, gdyż spowodują utratę zaufania do jej stabilności oraz podważą jej wiarygodność, co może skutkować obniżeniem kursu akcji.

Kto będzie górą?

Rada zaniepokojona jest też planowanymi przez większościowego akcjonariusza zmianami w jej składzie. ComArch do tej pory nie ujawnił, kogo zamierza odwołać z rady nadzorczej 16 października br. Nieoficjalnie mówi się, że chodzi o jednego z przedstawicieli RMF FM, którego ComArch ma zastąpić jednym ze swoich ludzi, co ułatwiłoby spółce kontrolę nad portalem.

Podobne odczucia mają sami członkowie rady: Nagła propozycja zmiany w składzie RN może być odczytywana jako próba przejęcia pełnej kontroli nad spółką przez jednego z akcjonariuszy - Comarch S.A. - powodując zachwianie dotychczasowej równowagi, co w konsekwencji nie będzie służyć w dłuższej perspektywie interesom spółki.

Obecnie w radzie nadzorczej Interii znajduje się 5 członków - dwie osoby z ComArchu i 3 związane z RMF FM.

Przypomnijmy, ze zgodnie z wystosowanym przez ComArch oświadczeniem, akcjonariusz zamierza zastąpić prezesa Pasławskiego Grzegorzem Błażewiczem, a wiceprezesa Borka Dariuszem Mazurkiewiczem. I choć żaden z kandydatów nie pracował wcześniej w portalu, ComArch planowane zmiany umotywuje utrzymaniem pozycji Interia.pl SA na intensywnie rozwijającym się rynku portali internetowych.

Zobacz też:

Karuzela z prezesami - więcej na temat planowanych zmian w Interii

Informacje na temat kandydatów proponowanych przez ComArch

Rada nadzorcza Interii przeciwna zmianom w zarządzie portalu
Wywiad z Jackiem Pasławskim (rozmowa przeprowadzona przed ogłoszeniem przez ComArch zmian w spółce)

Rada nadzorcza Interii przeciwna zmianom w zarządzie portalu
Wywiad z Grzegorzem Wójcikiem, byłym wiceprezesem Interii o powstaniu spółki

Rada nadzorcza Interii przeciwna zmianom w zarządzie portalu
Wywiad z Tomaszem Jażdżyńskim o historii i zarządzaniu spółką Interia.pl