Prokom strategiczny

Spółka Prokom Software zawarła umowę z Aleksandrem Leszem, akcjonariuszem i prezesem zarządu spółki Softbank. Zgodnie z porozumieniem, Prokom obejmie w przyszłości rolę inwestora strategicznego w Softbanku.

Umowa uprawnia Prokom Software do nabycia w terminie do 6 grudnia 2003 roku, wszystkich (5.741.666) posiadanych przez Lesza akcji Softbanku, stanowiących ponad 32% kapitału zakładowego spółki (opcja call). Aleksander Lesz jest natomiast uprawniony żądać, od 31 marca 2003 roku do 6 grudnia 2003 roku, nabycia przez Prokom Software części z łącznej puli posiadanych przez siebie akcji Softbank (opcja put). Wielkość pakietu akcji w ramach opcji put zależna będzie od ceny rynkowej w dniu transakcji a jego wartość nie przekroczy kwoty 30,8 mln złotych. Nabywanie przez Prokom Software akcji Softbanku rozłożone będzie w czasie i dlatego nie pojawi się konieczność ogłaszania przez Prokom publicznego wezwania.

Prokom może nabyć akcje od Lesza w transakcjach pakietowych po cenie, która określana będzie każdorazowo jako średnia arytmetyczna ceny jednej akcji Softbanku z okresu 30 dni poprzedzających dzień transakcji powiększona o 20%. Średnia cena ze wszystkich dokonanych transakcji nie może jednak przekroczyć 13 złotych.