Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Prokom strategiczny

Spółka Prokom Software zawarła umowę z Aleksandrem Leszem, akcjonariuszem i prezesem zarządu spółki Softbank. Zgodnie z porozumieniem, Prokom obejmie w przyszłości rolę inwestora strategicznego w Softbanku.

Umowa uprawnia Prokom Software do nabycia w terminie do 6 grudnia 2003 roku, wszystkich (5.741.666) posiadanych przez Lesza akcji Softbanku, stanowiących ponad 32% kapitału zakładowego spółki (opcja call). Aleksander Lesz jest natomiast uprawniony żądać, od 31 marca 2003 roku do 6 grudnia 2003 roku, nabycia przez Prokom Software części z łącznej puli posiadanych przez siebie akcji Softbank (opcja put). Wielkość pakietu akcji w ramach opcji put zależna będzie od ceny rynkowej w dniu transakcji a jego wartość nie przekroczy kwoty 30,8 mln złotych. Nabywanie przez Prokom Software akcji Softbanku rozłożone będzie w czasie i dlatego nie pojawi się konieczność ogłaszania przez Prokom publicznego wezwania.

Prokom może nabyć akcje od Lesza w transakcjach pakietowych po cenie, która określana będzie każdorazowo jako średnia arytmetyczna ceny jednej akcji Softbanku z okresu 30 dni poprzedzających dzień transakcji powiększona o 20%. Średnia cena ze wszystkich dokonanych transakcji nie może jednak przekroczyć 13 złotych.