Prestiżowy tytuł dla NASK

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK została włączona do sieci tzw. Centrów Doskonałości wyłonionych w wyniku udziału polskich placówek naukowo-badawczych w konkursach 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej i PHARE.

Centra Doskonałości to jednostki lub struktury organizacyjne zajmujące się badaniami naukowymi i rozwojem nowoczesnych technologii na poziomie światowym. Ich program nie zakłada tworzenia nowych instytucji badawczych. Chodzi tu raczej o tworzenie „laboratoriów” współpracujących z przemysłem lub innymi użytkownikami korzystającymi z rezultatów badań. Centra Doskonałości skupiają zespoły współpracujące w zakresie wspólnych tematów istotnych dla gospodarki kraju, a jednocześnie przyczyniają się do promocji badań naukowych, wzrostu innowacyjności i rozwoju technologii. Na mocy porozumień podpisanych z Unią, jednostki badawcze, uczelnie wyższe i ośrodki przemysłowe krajów kandydujących mogą uczestniczyć w projektach badawczych finansowanych przez UE na tych samych warunkach, co organizacje z państw członkowskich.

Tytuł Centrum Doskonałości NASK otrzymał za projekt badawczy pod nazwą „Center of Competence in Internet Security Area” (COCISA) przygotowany i przesłany do Unii Europejskiej na początku tego roku przez działający w NASK zespół CERT Polska. Głównym celem tego projektu jest stworzenie w Europie Środkowej ośrodka integrującego działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie bezpieczeństwa technologii IT. Ważnym jego celem jest również popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego poprzez cykl szkoleń i konferencji, promocja i udział w tworzeniu międzynarodowych standardów dotyczących bezpieczeństwa sieci oraz działanie na rzecz powstawania nowych zespołów reagujących na incydenty sieciowe w tej części Europy.