Porozumienie 2: czas biegnie coraz szybciej

Zarząd Elektrimu zawarł nowe wstępne porozumienie z komitetem reprezentującym obligatariuszy oraz BRE Bankiem. Porozumienie musi obecnie zaakceptować zgromadzenie obligatariuszy. 15 czerwca powinna rozpocząć się spłata zrestrukturyzowanych obligacji.

Opublikowany z dzisiejszą datą dokument zastąpi wypracowane poprzednio i podpisane 10 maja br porozumienie. Nowe porozumienie zawiera złożoną już wcześniej deklarację BRE Banku, że bezpośrednio lub poprzez podmiot powiązany wykupi od obligatariuszy Elektrimu papiery dłużne po restrukturyzacji. Wykup obejmie obligacje o wartości nominalnej 89,9 mln EUR, BRE zapłaci 100 mln EUR. To rozwiązanie zastępuje wcześniej rozważaną koncepcję udzielenia przez BRE Elektrimowi kredytu na poczet wykupu obligacji. Jak napisano w komunikacie, przyjęcie nowego wariantu „w znacznym stopniu upraszcza proces przygotowania ostatecznej dokumentacji i wprowadza jednolity charakter zabezpieczeń dla obligatariuszy”.

Porozumienie przewiduje, że Elektrim wyłoży z kasy pozostałe 100 mln EUR z kwoty, jaką powinni otrzymać obligatariusze do 15 czerwca br. z tytułu spłaty odsetek i na wykup części zrestrukturyzowanych obligacji.

Kolejna rata, w wysokości 100 mln EUR przypada na 15 grudnia br. W tym przypadku, podobnie jak w przypadku kolejnych rat środki na wykup pochodzić mają ze sprzedaży aktywów Elektrimu.

Odsetki od obligacji za okres do 15 czerwca br. będą wyliczone w wysokości 7% rocznie, po tej dacie kupon odsetkowy od pozostałej części obligacji wyniesie 3,75% rocznie i będzie płatny co pół roku. Do 15 czerwca Elektrim zapłaci za część obligacji 111,3% ich wartości. Po tej dacie cena wykupu będzie wzrastała o 11,25% rocznie, do połowy 2003 roku. Od 15 czerwca 2003 roku do 15 grudnia 2003 roku wzrost będzie naliczany wg stawki 13,75%. Po tym terminie stawka wyniesie 15,5% - w przypadku gdy akcje Zespołu Elektrowni PAK wejdą w skład zabezpieczenia obligacji, lub 16,25% - jeśli zabezpieczenie nie zostanie na nich ustanowione.

Zabezpieczenia zrestrukturyzowanych obligacji stanowić będą udziały na akcjach Elektrimu Telekomunikacji i innych aktywach należących do holdingu. Zabezpieczenie na akcjach ET będzie zwolnione w ostatniej kolejności, dopiero po całkowitym wykupie „nowych obligacji”. Ostateczny termin wykupu ustalono na 30 czerwca 2004 roku.

Wstępne porozumienie zostało zawarte z komitetem reprezentującym obligatariuszy posiadających 50% zadłużenia Elektrimu. W opinii stron zawiera już wszystkie niezbędne szczegóły restrukturyzacji, należy więc rozpocząc jak najszybciej jego realizację. Obecnie porozumienie musi ratyfikować zgromadzenie wszystkich obligatariuszy większością dwóch trzecich głosów. Powinno to nastąpić do 15 czerwca, kiedy to najpóźniej, jak przewiduje wstępne porozumienie, ma rozpocząć się spłata zrestrukturyzowanych obligacji.