Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Polacy we władzach eMobility

23 listopada, w Brukseli, odbyło się spotkanie członków Europejskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej, eMobility, podczas którego wybrano Komitet Sterujący Platformy. Do Komitetu, jako jedyni reprezentanci nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, zostali wybrani dwaj Polacy.

Są to: prof. Mieczysław Muraszkiewicz reprezentujący Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej oraz dr Tomasz Gerszberg z PTC ERA. Obecność w Komitecie Sterującym umożliwi wpływanie na kształt Strategicznej Agendy Badawczej eMobility, co może zaowocować w przyszłości bardziej aktywnym udziałem polskich instytucji w projektach finansowanych ze środków Siódmego Programu Ramowego.

Komitet Sterujący Platformy składa się z: 17 przedstawicieli przemysłu z prawami głosu (sprzedawcy, operatorzy, dostawcy treści i usług) - jednym z członków Komitetu został dr Tomasz Gerszberg z PTC ERA; 2 przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw z prawami głosu; 4 przedstawicieli instytucji badawczo-rozwojowych z prawami głosu (uniwersytety, centra badawcze) - jednym z członków Komitetu został prof. Mieczysław Muraszkiewicz reprezentujący Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej; 3 obserwatorów bez prawa głosu (ELTIC, WWRF, przedstawiciel użytkowników, itd.) i 1 obserwator z Komisji Europejskiej bez prawa głosu

Platforma eMobility powstała w 2003 roku, a jej oficjalnego otwarcia dokonano w Brukseli, 18 marca 2005. Celem eMobility jest wzmocnienie prymatu Europy w sferze telekomunikacji bezprzewodowej i usług mobilnych oraz rozwój tych technologii w przyszłości. Strategiczne cele eMobility to: budowa średnio- i długookresowej wizji w celu maksymalizacji korzyści płynących z komunikacji mobilnej i bezprzewodowej; budowa planów kluczowych działań, które muszą być podjęte w celu realizacji tej wizji oraz wpływanie na kształt polityki oraz ram prawnych, które mogą mieć wpływ na rozwój mobilności. Więcej informacji tutaj.