Poinformowani i nieprzygotowani

Jak wynika z badań Pentoru, od kilku miesięcy stopień poinformowania Polaków o zmianach czekających nasz kraj po przystąpieniu do Unii Europejskiej nie zmienia się, natomiast coraz gorzej oceniamy przygotowanie naszego kraju do integracji.

W grudniu 2003 r. 43% ankietowanych uznało, że są dobrze poinformowani o zmianach, które nastąpią po akcesji, a 52% że są poinformowani dostatecznie, zaś 5% nie ma zdania.

Najwięcej najlepiej poinformowanych znalazło się w grupie osób z wyższym wykształceniem (71%), najzamożniejszych (64%), studentów (64%), pracowników biurowych (60%), mieszkańców największych miast (56%). Najsłabiej poinformowani czują się ludzie starsi (27%), osoby z wykształceniem podstawowym (32%), z najniższymi dochodami (24%), rolnicy (20%) i mieszkańcy wsi (30%).

37% ankietowanych uważa, że integracja z Unią nie wpłynie znacząco na ich sytuację osobistą, 21% spodziewa się poprawy swojego położenia, a 34% nie oczekuje zmian ani na lepsze ani na gorsze. Wyniki tej części ankiety od kilku miesięcy zmieniają się jedynie w minimalnym stopniu.

Natomiast pogorszenie ocen nastąpiło w kwestii oceny przygotowania Polski do przystąpienia do UE. 73% Polaków (o 4 punkty proc. więcej niż miesiąc wcześniej) uważa, że nasz kraj jest źle przygotowany do akcesji, zaledwie 15% pozytywnie ocenia dotychczasowy przebieg prac.