Pakiet telekomunikacyjny UE przyjęty - co to oznacza dla użytkowników?

W samo południe 24 listopada Parlament Europejski przyjął w głosowaniu reformę unijnego prawa telekomunikacyjnego, zawartą w tzw. Pakiecie telekomunikacyjnym. Celem reformy jest poprawa konkurencyjności rynku, zapewnienie otwartości i neutralności Internetu, wzmocnienie praw konsumentów - użytkowników usług telekomunikacyjnych oraz poszanowanie praw obywatelskich związanych z dostępem do Sieci.

Przypomnijmy - negocjacje nad ostateczną treścią reformy trwały niemal do ostatniej chwili. Zaledwie trzy tygodnie temu przedstawiciele rządów państw Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego ostatecznie doszli do porozumienia w tej sprawie. Przyczyną przedłużającej się debaty nad pakietem telekomunikacyjnym była m.in. kwestia odcinania użytkowników od Internetu, oprotestowana przez Parlamen Europejski, organizacje ochrony praw obywatelskich i samych użytkowników.

Reforma europejskiego prawa telekomunikacyjnego składa się z pięciu odrębnych dyrektyw i skupia się na licznych kwestiach związanych z funkcjonowaniem unijnego rynku usług elektronicznych. Oficjalny komunikat UE wymienia 12 najważniejszych reform, spośród których najistotniejsze dla użytkownika końcowego są:

@ Prawo do zmiany operatora telefonii stacjonarnej lub komórkowej z zachowaniem numeru w ciągu jednego dnia roboczego.

- w państwach UE przeciętny czas oczekiwana na zmianę operatora komórkowego wynosi 8,5 dnia (warto dodać, że w Polsce takie regulacje obowiązują od lipca br.).

@ Zapewnienie lepszej informacji o produktach i usługach.

- konsumenci mają być szczegółowo informowani o produktach i usługach z których korzystają. Umowy mają zawierać informacje m.in. o minimalnym poziomie jakości świadczonych usług oraz rekompensacie przysługującej za niewypełnienie przez usługodawcę tych norm

@ Ochrona praw obywatelskich związanych z dostępem do Internetu.

- jakiekolwiek działania podejmowane przez władze państw członkowkich UE, związane z dostępem użytkowników do Internetu lub wykorzystywaniem przez nich urządzeń czy usług świadczonych przez operatorów sieci telekomunikacyjnych muszą odbywać się z poszanowaniem fundamentalnych praw i wolności obywatelskich, gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Działania te muszą być odpowiednie i proporcjonalne, szanować zasadę domniemania niewinności i prawo do prywatności. Tego typu metody można będzie stosować "z poszanowaniem zasady domniemania niewinności i prawa do prywatności i jako następstwo sprawiedliwej i obiektywnej procedury", gwarantującej użytkownikowi "prawo do przedstawienia stanowiska" i prawo do uzyskania opinii sądu na temat działań władzy wykonawczej.

@ Gwarancje zachowania otwartości i neutralności Sieci.

- podmioty regulujące rynki telekomunikacyjne w poszczególnych krajach Unii zostaną wyposażone w uprawnienia umożliwiające im ustanawianie minimalnych standardów jakości internetowych usług przesyłania danych.

Klienci przed podpisaniem umowy z dostawcą mają być informowani o "naturze usługi", w tym o mechanizmach zarządzania ruchem sieciowym i ich wpływie na jakość usługi oraz innych ograniczeniach (limity transferu, przepustowość).

@ Zapewnienie klientom ochrony przed spamem i utratą danych.

- dostawcy usług internetowych, banki, operatorzy telekomunikacyjnych zostaną zobligowani do lepszej ochrony danych osobowych użytkowników, adresów e-mail, informacji o kontach bankowości online itp. Firmy będą musiały informować klientów oraz władze o wszystkich przypadkach utraty czy wycieku danych.

@ Popularyzacja szerokopasmowego dostępu do Sieci.

- reforma prawa telekomunikacyjnego ma zmniejszyć efekt cyfrowego wykluczenia i zapewnić dostęp do Sieci większej liczbie użytkowników, zwłaszcza mieszkańcom obszarów wiejskich. Jednym ze środków do osiągnięcia tego celu ma być lepsze zarządzanie dostępnymi częstotliwościami radiowymi.

@ Poprawa dostępu do numeru alarmowego 112.

Oprócz tego celem reformy jest zachęcanie do inwestycji i promocja konkurencyjności w ramach budowy sieci dostępowych następnej generacji, zwiększenie niezależności krajowych regulatorów telekomunikacyjnych (szef takiego urzędu nie będzie mógł zostać odwołany ze stanowiska arbitralną decyzją władz) oraz tworzenie nowego, europejskiego ciała regulacyjnego (Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej, BEREC, zostanie ustanowiony wiosną 2010 r.).

W środę, 25 listopada przewodniczący Parlamentu Europejskiego i Rady złożą podpis pod pakietem. Reforma wejdzie w życie 18 grudnia br. Państwa członkowskie UE mają czas do czerwca 2011 r. na dostosowanie prawodawstwa do jego wymogów.