Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

PIIT chce przesunąć start UMTS

Rada Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji jest zdania, że termin rozpoczęcia świadczenia komercyjnych usług UMTS powinien zostać przesunięty. Uruchomienie usług 3G już w 2003 r. będzie, według PIIT, nieopłacalne dla działających w Polsce operatorów i spowoduje zmniejszenie wpływów budżetowych.

Rada Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) jest przekonana, że termin rozpoczęcia świadczenia komercyjnych usług UMTS powinien zostać przesunięty. Zdaniem jej członków, przemawia za tym kilka czynników. Uruchomienie usług 3G wiąże się z koniecznością poniesienia bardzo dużych inwestycji na rozbudowę infrastruktury. Operatorzy komórkowi nie spłacili jeszcze kredytów zaciągniętych na rozbudowę obecnych sieci GSM, m.in. inwestycji umożliwiających wprowadzenie tzw. usług 2,5 G (GPRS). Według PIIT obecnie stosunkowo słaba jest również dostępność rozwiązań do budowy sieci UMTS o określonym stopniu standaryzacji. Koszty poniesione na zbyt szybkie uruchomienie usług 3G przełożą się - zdaniem rady - na pogorszenie kondycji finansowej działających w Polsce operatorów i spowodują spadek wpływów budżetowych w wysokości nawet 1 mld zł rocznie.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji postuluje przesunięcie startu usług UMTS w Polsce o 2 lata. Rada PIIT powołuje się na przykład Unii Europejskiej, w której część operatorów zwróciła się do organów regulujących rynki telekomunikacyjne o przesunięcie terminów uruchomienia usług UMTS ustalonych w koncesjach. Członkowie PIIT utrzymują, że wykorzystując istniejącą infrastrukturę i technologie, takie jak GPRS, operatorzy mogliby do 2005 r. świadczyć usługi o funkcjonalności identycznej lub zbliżonej do tej, jaką zapewnia UMTS.

Ponadto członkowie Rady PIIT zauważają również konieczność nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy O ochronie danych osobowych, tak aby lepiej chronić operatorów przed nieuczciwymi klientami. Projekt nowelizacji zakłada m.in. zagwarantowanie operatorom możliwości odpowiedniej weryfikacji tożsamości potencjalnych klientów oraz prawo do przechowywania danych osób zalegających z opłatami za usługi telekomunikacyjne i wymiany tych danych z innymi podmiotami świadczącymi usługi w formie kredytowanej.