PBI podaje kryteria dla potencjalnych udziałowców

Do PBI zgłosiło się 20 podmiotów chętnych do objęcia udziałów w spółce. W najbliższych dniach rozpoczną się rozmowy z zainteresowanymi, finalizujące poszerzenie grona wspólników.

Ze względu na liczbę podmiotów chętnych do objęcia udziałów, PBI uzgodniło kryteria, według których zostaną w obecnej turze przyjęci kolejni udziałowcy:

• Nabywanie udziałów

o Udziałowcy na poziomie założycielskim - wspólnikiem z liczbą udziałów równą tym, jaką dysponuje każdy z założycieli PBI, będzie mogła zostać firma, której zasięg serwisów internetowych w Megapanelu przekracza 50% (według ostatnich dostępnych danych).

o Udziałowcy mniejszościowi - spółki, których zasięg serwisów internetowych (według danych jw.) wyniósł między 20% a 50% otrzymały propozycję objęcia 1/3 liczby udziałów, jakimi dysponuje każdy z założycieli PBI.

o Firmy, których zasięg serwisów internetowych przekracza 50%, będą mogły skorzystać z dwóch opcji nabycia udziałów, tj. możliwości nabycia udziałów w liczbie równej tej jaką dysponuje każdy założyciel PBI (Udziałowcy na poziomie założycielskim) lub możliwość nabycia 1/3 liczby udziałów(Udziałowcy mniejszościowi.

o Zarówno w przypadku Udziałowców na poziomie założycielskim jak i Udziałowców mniejszościowych podstawą do nabycia udziałów jest posiadanie zasięgu na własnej powierzchni reklamowej (decyduje wpis do bazy WhoIs).

o Podmioty wchodzące w skład grup kapitałowych mogą być reprezentowane wyłącznie przez jedną spółkę z danej grupy.

• Powoływanie Rady Nadzorczej

o Podmiotom o liczbie udziałów na poziomie założycielskim przysługuje prawo do powołania po jednym członku Rady Nadzorczej, natomiast Udziałowcy mniejszościowi mogą zgodnie powołać jednego wspólnego członka - pod warunkiem, że ich łączna liczba udziałów jest nie mniejsza niż liczba udziałów przysługująca Udziałowcowi na poziomie założycielskim.

W gestii udziałowców PBI leży między innymi: możliwość zgłaszania na bieżąco uwag metodologicznych na Prezydium Rady Badania, a w przypadku rekomendacji branży, dotyczącej organizacji przetargu - współtworzenie założeń do postępowań przetargowych.

Kryteria ustanowione przez dotychczasowych właścicieli PBI stoją u podstawy poszerzenia grona udziałowców spółki. Firmy niespełniające założonych kryteriów otrzymają możliwość zasiadania w nowej, zmienionej Radzie Badania - zyskując tym samym realny wpływ na kształt badania, bez konieczności partycypowania w jego kosztach.

Wolą właścicieli PBI jest, by w obradach Rady Badania, pełniącej rolę konsultacyjno-doradczą mógł wziąć udział każdy zainteresowany podmiot.

Rada Badania czuwa nad prawidłową realizacją badania internetu zarówno pod względem metodologicznym jak i technicznym. Dba o równe traktowanie badanych podmiotów, a także porównywalność wyników pomiędzy rożnymi typami witryn/aplikacji oraz sprawuje pieczę nad zgodnością standardów z wytycznymi branżowymi (ESOMAR). Ma również wpływ na kontrolę jakości danych oraz uczestniczy w wypracowaniu nowych rozwiązań metodologicznych i badawczych.

Po rozszerzeniu Rady Badania, dla sprawności decyzyjnej, planowane jest wyodrębnienie jej Prezydium. Przewidziano w nim miejsce dla reprezentantów: PBI, agencji badawczych, domów mediowych, organizacji branżowych i sieci reklamowych. W Prezydium RB zasiądzie również niezależny reprezentant wyłoniony z Rady Badania.

Proponowana koncepcja rozszerzenia PBI została wypracowana na podstawie gruntownych analiz potrzeb rynku oraz szerokich konsultacji branżowych.